Syllabi for grade -VIDownload 126.72 Kb.
Date conversion13.01.2017
Size126.72 Kb.


SA -I (2014-15)

SYLLABI FOR GRADE -VI

Subject

Syllabi

English

Reading: Unseen Passage

Writing: Picture Composition, Letter writing, Paragraph writing.

Grammar: Prefix-Suffix, Sentences, Synonyms, Work book (Worksheet 1-4) Grammar behind,

Unit- I, II of MCB.Literature : Literary Reader – Ls:-1 to 6 I arrive at miss Havisham’s, April rain song,

The story of Eklavya, Nature Trail, The Selfish Giant, Little Lamb)Mathematics

Ch:-1) Knowing our numbers Ch:-2) Playing with numbers Ch:-3) Whole numbers,

Ch:-4) Negative numbers and Integers Ch:-5) Fractions,

Ch:-7) Basic Geometry Ideas.


Science

Chemistry:

Ch:-(8)The States of Matter,

Ch( 9)Properties of matter and materials


Biology:

(1) The Characteristics of living things, (2) Major Organ System, (3) Cells.


Physics: (1)Measurements, 2)Forces and Motion


Social Science

History:

(1) When where and How.

(2)Early Humans –Hunters and

Gatherers

(3)Farmers and Herders, (4) And then, the first citiesGeography:

(5)The Earth in the Solar System

(6)Latitudes and Longitudes- Locating Places on the Globe.

(7)Motions of the Earth, 8) MapsCivics:

(9) Diversity, Prejudice and

Discrimination

(10) Understanding Government.Computer Science

Lesson-1(About a Computer) Lesson-2(Operating your computer)

Lesson-3(More on Word Processing) Lesson-4(Mail Merge)II LANG

Hindi

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ +{ÉÊ`öiÉ MÉtÉƶÉ, {ÉtÉƶÉ, ±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ {ÉjÉ ±ÉäJÉxÉ, +xÉÖSUäônù ±ÉäJÉxÉ , ºÉÆ´ÉÉnù ±ÉäJÉxÉ

´ªÉÉEò®úhÉ EòIÉÉ ¨Éå Eò®úɪÉÉ MɪÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉEò®úhÉ

ºÉÉʽþiªÉ - {ÉÉ`ö -3,5,6,9,10(Ê´ÉiÉÉxÉ), {ÉÉ`ö - 2,3,4,6 (¨ÉvÉÖEò±É¶É)

Telugu

 అపరిచిత గద్యం

 పద్యం, భావం వ్యాసం , లేఖ,

 పర్యాయ పదాలు, వ్యతిరేక పదాలు, ప్రకృతి- వికృతులు, సంధులు,( అకార, ఇకార, ఉకార )

అర్ధాలు, సొంతవాక్యాలు, వచనాలు,భాషాభాగాలు.పదాలు విడదీయుటకలుపుట, వాక్యాలను కలిపి రాయుట

 ఆకాశం నిండా స్వాతంత్ర్యపు జెండా,జారిన గుండె, మణిపూసలు, త్యాగం, స్నేహబంధం,మ్రోగినగంటలు.


FrenchCompréhension écrite : Unseen passage

Production écrite : Write à dialogue or a letter

Grammaire : Conjugaison présent simple, négation,,numbers,time,description of face,question generale

Culture Et Civilisations: Write à dialogue or a letter

III LANG

Hindi

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ +xÉÖSUäônù ±ÉäJÉxÉ , ÊSÉjÉ ±ÉäJÉxÉ

´ªÉÉEò®úhÉ EòIÉÉ ¨Éå Eò®úɪÉÉ MɪÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉEò®úhÉ

ºÉÉʽþiªÉ - ¨ÉÉjÉÉ YÉÉxÉ, ¤ÉÉ®ú½þ JÉc÷Ò , 1 ºÉä 25 , ‘+’ ºÉä ‘+:’ iÉEò EòÒ ¨ÉÉjÉÉ ´ÉɱÉä ¶É¤nù ´ÉÉCªÉ,½Öþ+É ºÉ´Éä®úÉ, ={É´ÉxÉ

Telugu

 అపరిచిత గద్యం

 వ్యాసం , అంకెలను అక్షరాలలో రాయటం ,చిత్రాన్ని చూసి రాయండి.

 పజిల్స్,జతపరుచుట, ఖాళీలు.

 వర్ణమాల, గుణింతాలు, ఒత్తులు,(క నుండి ర )French


Compréhension écrite : Unseen passage

Production écrite : talk about yourself or write a dialogue of 10 lines

Grammaire : Conjugaison, Présent simple 1-2group,nombres adjecticts ;articles,négation dialogue

Time,human body,days and months,question generaleCulture Et Civilisations: talk about yourself or write a dialogue of 10 lines

Spanish


1) Informacion Personal, 2) Alfabetos, 3)Los Colores, 4)Dias De La Semana Y El Mes, 5)Tienes Hermanos ?, 6)¿Tienes Una Animal En La Casa ?

Sanskrit

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ – ÊSÉjÉ ±ÉäJÉxÉ

´ªÉÉEò®úhÉ – EòIÉÉ ¨Éå Eò®úɪÉÉ MɪÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉEò®úhÉ

ºÉÉʽþiªÉ - i´É¨É ÊEò¨É Eò®úÉäʹÉ, ªÉÚªÉ¨É ÊEò¨É-Eò°üªÉ:, B¹É Eò :BiÉiÉ ÊEò¨É-ʶɱÉÉ ºÉ¦ÉɹÉhÉ Eò®úÉäÊiÉ ÊEò¨É +½þ¨É MÉÞ½þ¨É {É®úªÉÉʨÉ, ºÉEò¨É±ÉäxÉ Ê±ÉJÉÊiÉ *P.S – Please prepare for the tests with the help of the text books, class work / home work notebooks and weekend worksheets.SA- I (2014-15)

SYLLABI FOR GRADE - VII

Subject

Syllabi

English

Reading: Unseen Passage / Poem

Writing: Report writing, Reviewing a T.V. programe, Essay, Notice, Writing a recipe

Grammar: Reporting Questions, Compound adjectives, Subject-Verb agreement, Suffix, Relative clause, First conditional, Indefinite Pronoun. Work book-Work Sheet-1 - 6

Literature: Ls:-1 to 6 The why-why Girl, Rainbow chasers, Buck to the Rescue, The Microscopes, Loki outwits

the Gaint, Laughing song.


Mathematics

Ch:-1 Integers Ch:- 2 Fractions and Decimals

Ch:-3Rational numbers Ch:- 4 ExponentsScience

Chemistry:

Ch:-8) Particle theory.

Ch:-9)Elements and Atoms


Biology:

Ch:-1) How plants grow.

Ch:-2) A Healthy diet.

Ch:-3)DigestionPhysics:

Speed(Unit;-1)

Sound(Unit:-2)


Social Science

History: (1)Where, When and how –The Medieval Period in India(2)New Kings and Kingdoms.(3)The Delhi Sultanate (AD 1206-1526)

Geography:

(4)Our Environment

(5)The Interior of the Earth

(6)The Atmosphere

.


Civics:

(7)Democracy

(8)Institution Representation of

Democracy

(9)State Government,


Computer Science

Lesson-1(About a computer) Lesson-2(Spreadsheet)

Lesson-3(The Internet) Lesson-4(Making WebPages using FrontPage)

Lesson-5(Graphics Programming in QBasic)


II LANG

Hindi

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉÆ¶É - {ÉtÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ – {ÉjÉ ±ÉäJÉxÉ, +xÉÖSUäônù ±ÉäJÉxÉ, ÊSÉjÉ ±ÉäJÉxÉ,ºÉÆ´ÉÉnù ±ÉäJÉxÉ

´ªÉÉEò®úhÉ – EòIÉÉ ¨Éå Eò®úɪÉÉ MɪÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉEò®úhÉ

ºÉÉʽþiªÉ - ´É¹ÉÉÇ ¤É½þÉ®ú, Ê{ÉiÉÉ Eäò xÉɨÉ, BEò ʺÉbÅè÷±ÉÉ BäºÉÒ ¦ÉÒ, ±Éc÷Eäò ºÉä ±Éc÷EòÒ ¦É±ÉÒ, ¡Úò±É +Éè®ú EòÉÄ]õÉ , .¶É½þ ¨Éå ¨ÉÉiÉ, +ÉEòÉ¶É ¨Éå +Eäò±Éä, BEò {ÉÆJɪÉÖHò ]ÅäõVÉäb÷Ò, ¤ÉÉ±É ®úɨÉɪÉhÉ : ®úÉ¨É EòÉ ´ÉxÉ MɨÉxÉ, ÊSÉjÉEÚò]õ ¨Éå ¦ÉÉ®úiÉ, nÆùb÷Eò ´ÉxÉ ¨Éå nùºÉ ´É¹ÉÇTelugu

 అపరిచిత గద్యం

 పద్యం, భావం వ్యాసం , లేఖ,

 పర్యాయ పదాలు, వ్యతిరేక పదాలు, ప్రకృతి- వికృతులు, సంధులు,(గుణసంధి,సవర్ణదీర్ఘసంధి,అత్వసంధి), సమాసాలు,(ద్విగు, ద్వంద్వ ) అర్ధాలు,సొంతవాక్యాలు, విభక్తులు,

అతిథిమర్యాద,మేలిమిముత్యాలు,ప్రకృతిఒడిలో,అద్భుతమైనసెలవులు,శిల్పి,భూదానంFrenchCompréhension écrite : Lesson 3et 4

Production écrite : Unseen passage, Répondez aux questions

Grammaire : Le verbe ˝Re˝ au présent, réflexive verbs, Le passé compose, Les adjectifs demonstratifs

Culture Et Civilisations: Le jeu des nombres, une journee difficile, Le vie scolaire en Europe

III LANG

Hindi

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ ÊSÉjÉ ±ÉäJÉxÉ , +xÉÖSUäônù ±ÉäJÉxÉ,,

´ªÉÉEò®úhÉ - EòIÉÉ ¨Éå Eò®úɪÉÉ MɪÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉEò®úhÉ


ºÉÉʽþiªÉ - ºÉªÉÖHòÉIÉ®ú - ' Eò' ºÉä ' @ñ'iÉEò, {ÉÉ`ö - ½þ¨ÉÉ®úÒ {ÉÉ`ö¶ÉɱÉÉ, MÉÖ¤¤ÉÉ®äú , ¤ÉÉ®ú½þ JÉc÷Ò


Telugu

 అపరిచిత గద్యం

 వ్యాసం , ఇచ్చిన అక్షరంతో పదాలు రాయటం, చిత్రాన్ని చూసి రాయండి.

 అర్ధాలు,జతపరుచుట, ఖాళీలు. వ్యతిరేక పదాలు, వచనాలు తప్పులు సరిచేసి రాయటం.

 మాఅమ్మ, సోమరి సోమన్న,ఐకమత్యం,పొడుపు కథలు,సామెతలు.మంచి బాలుడు,నామవాచకాలుFrench


Compréhension écrite : Lesson 1et 2

Production écrite : Unseen passage, Choissez un bon réponse

Grammaire : Les exercices de Lesson 1et 2.

Culture Et Civilisations: se presenter et repondre aux questions de salutation

Spanish

1) Informacion Personal, 2) Nacionalidad Y Pais, 3)- Mi Cumpleaños ( Numeros), 4)-Que Horas Es ?, 5) -Adjetivos ( Como Eres ?), 6)-La Hora De Comer ( Me Gusta Y No Me Gusta ), 7) - Mi Instituto (Describe Tu Colegio

Sanskrit

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ ÊSÉjÉ ±ÉäJÉxÉ

´ªÉÉEò®úhÉ EòIÉÉ ¨Éå Eò®úɪÉÉ MɪÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉEò®úhÉ

ºÉÉʽþiªÉ - ´ÉxɦÉÉäVÉ, JÉä±É´ÉÉiÉÉÇ ,OÉvÉ ¨ÉÉVÉÉ®ú , +º¨ÉÉEò näùù¶É : ¨ÉÚJÉÉÇÇ ®úÉVÉEÖò¨ÉÉ®úÉ : ¶±ÉÉäEò : º¨ÉÖºªÉªÉ, ºÉ{iÉɽþºªÉ Ênù´ÉºÉ : ¦ÉÉäVÉxÉ - EòIÉ

P.S – Please prepare for the tests with the help of the text books, class work / home work notebooks and


weekend worksheets.
SA- I (2014-15)

SYLLABI FOR GRADE -VIII

Subject

Syllabi

English

Reading: Unseen Passage Comprehension Passage & Poem

Writing: Informal letter, Note making & Summary, Speech, News paper report, Descriptive essay, Article.

Grammar: Modals, Active and Passive voice, Relative clauses, Finite and Non-Finite words, Nominalization, Adverbial clauses

Literature: Javed khan warms up, Dusk, The Portrait of Lady.

(Poem):1-The Peace of wild Things, (2)-The Tiger in the Zoo, (3)-Geography Lesson.Mathematics

Rational Numbers, Exponents, Algebraic Expressions,

Squire and Squire roots, Cube and Cube roots.Science

Chemistry: Chapters:-The Structure of a tom, The Periodic Table.

Physics: Density, Pressure, Turning on pirot, Electrostatics.

Biology: Chapters:-Photosynthesis, Reproduction in Flowering Plants.

Social Science

History: (1) Where When and How-India and the Modern World.(2) The establishment of company power.

(3) British Administrative structure (4) Rural life & Society.


Geography:

(5) Resources

(6) Land Soil and Water resources

(7) Natural Vegetation,
Civics:(8) The Constitution and the Need for Laws.

(9) Ideas and Ideals of the Indian

Constitution

(10)The Union Legislature-The

Parliament.


Computer Science

Lesson-1(About a Computer) Lesson-2(Managing Windows Environment) Lesson-3(Spreadsheet) Lesson-4(Programming with QBasic) Lesson-5(Introduction to Visual Basic)

II LANG

Hindi

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉÆ¶É - {ÉtÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ – ºÉÆ´ÉÉn, ÊSÉjÉ ±ÉäJÉxÉ, +xÉÖSUäônù , {ÉjÉ ±ÉäJÉxÉ

´ªÉÉEò®úhÉ – EòIÉÉ ¨Éå Eò®úɪÉÉ MɪÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉEò®úhÉ

ºÉÉʽþiªÉ - {ÉÉ`ö - 5,6,7,8,10,11 (Ê´ÉiÉÉxÉ), {ÉÉ`ö -¦ÉÒ¹¨É-|ÉÊiÉYÉÉ, Ê´ÉnÖù®ú, EòhÉÇ, ±ÉÉJÉ EòÉ PÉ®ú, nùÉè{ÉnùÒ- º´ÉªÉÆ´É®ú (¨É½þɦÉÉ®úiÉ)

Telugu











French

Compréhension écrite : Lesson 1et 2

Production écrite : Rếpondez aux questions.

Grammaire : Les verbes au Présent et passé composé avec ˝ avoir˝ les adjectifs, et passe compos é avec l auxiliaire ˝etre˝

Culture Et Civilisations: Des jours de fete,Les monuments de France Ecrire une letter <


III LANG

Hindi

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ , ÊSÉjÉ ±ÉäJÉxÉ, {ÉjÉ ±ÉäJÉxÉ

´ªÉÉEò®úhÉ EòIÉÉ ¨Éå Eò®úɪÉÉ MɪÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉEò®úhÉ

ºÉÉʽþiªÉ - {ÉÉ`ö- 1,2,4,5,6,9,10,11,12,

Telugu

 అపరిచిత గద్యం

 వ్యాసం , పద్యం, చిత్రాన్ని చూసి రాయండి.

 అర్ధాలు,జతపరుచుట, ఖాళీలు. వ్యతిరేక పదాలు, వచనాలు,తప్పుఒప్పు,సర్వనామాలు,విశేషణాలు

 కోడిపుంజు తెలివి,ప్రాస పదాలు, మాటలమెట్లు, సర్వనామాలు, గుణపాఠం, సామెతలు, విశేషణాలు, తెలుగు బాల (1,2,3 పద్యాలు)French


Compréhension écrite : Lesson 16

Production écrite : Choisissez les bonnes réponses

Grammaire : de Lesson 16

Culture Et Civilisations: Ềerivez un passage votre “ Famille” et Rếpendez aux questions.

Spanish

1) Información Personal, 2) Saludos, 3) Numerous, 4) Que Horas Es ?, 5) Nacionalidades Y Pais, 6) Estás En Tu Casa ( La Sala, La Cocina,), 7) Comidas (Me Gusta Y No Me Gusta ), 8) Adjetivos (Descripción De Personas Y Cosas)


Sanskrit

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ ÊSÉjÉ ±ÉäJÉxÉ

´ªÉÉEò®úhÉ EòIÉÉ ¨Éå Eò®úɪÉÉ MɪÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉEò®úhÉ

ºÉÉʽþiªÉ - ´ÉÞIÉÉhÉÉ¨É ={ÉÉnäùªÉiÉÉ, ´ÉÞnùvÉ Eò{ÉÉäiÉÉ, +Éi¨ÉÉÊ´É·ÉɺÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå MÉÉè®ú´É¨É , ¨ÉÉMÉÉæb÷½þ¨É, ¶±ÉÉäEò : ºÉ¨ÉÖSSɪÉ,

P.S – Please prepare for the tests with the help of the text books, class work / home work notebooks and

weekend worksheets.SA- I (2014-15)

SYLLABI FOR GRADE -IX

Subject

Syllabi

English

Reading: Unseen poem and passage

Writing: Email, formal letters, Paragraph writing, Article, Report writing, notice, Descriptive writing, Dairy entry, Biographical sketch, Speech, Story writing.

Grammar: verb form, determines, future time reference, modal connectors

Literature : How I taught my grand mother to read {Prose}

A Dog named Duke,{Poem}

The Brook, The road not taken, The solitary reaper, Lord Vllin’s daughter

drama –Villa for sale Gulliver Travels – Part I & Part IIMathematics

Number system, Polynomials, Coordinate Geometry, Euclid’s Geometry, Lines & Angles, Herons formula, Triangles


Science

Chemistry: Chapter-2, Is matter around us pure.

Biology: 1) The Cell, 2) Tissues, 3) Improvement in food resources.

Physics: Motion, Forces & Laws of motion, Gravitation {till page no – 137}

Social Science

History: {1}French Revolution

{1}Nazism and the rise of HitlerGeography: {3} India size and Location

{4} The Physical features of India

{5} Drainage

Civics: {6}Democracy in the Contemporary world

{7}What is Democracy? Why Democracy?

{8}The Constitutional design

Economics: {9} The story of village Palampur

{10}People as resourceII LANG

Hindi

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉÆ¶É - {ÉtÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ – ÊSÉjÉ ´ÉhÉÇxÉ , ºÉÆ´ÉÉnù ±ÉäJÉxÉ, Ê´ÉYÉÉ{ÉxÉ ±ÉäJÉxÉ, {ÉjÉ ±ÉäJÉxÉ,( +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò) +xÉÖSUäônù ±ÉäJÉxÉ, +xÉÉè{ÉSÉÉÊ®úEò

3 ´ªÉÉEò®úhÉ – ´ÉhÉÇ Ê´ÉSUäônù,+xÉÖºÉÉ®ú,+xÉÖxÉÉʺÉEò,xÉÖHòÉ,={ɺÉMÉÇ,|ÉiªÉªÉ,ºÉÆÊvÉ,Ê´É®úÉ¨É ÊSɼxÉ*

ºÉÉʽþiªÉ - º{ɶÉÇ - vÉÚ±É, ®èúnùÉºÉ , nÖùJÉ EòÉ +ÊvÉEòÉ®, ®ú½þÒ¨É Eäò nùÉä½äþ, B´É®äúº]õ ¨Éä®úÒ Ê¶ÉJÉ®ú ªÉÉjÉÉ , +Énù¨ÉÒxÉɨÉÉ, iÉÖ¨É Eò¤É VÉÉ+ÉäMÉä

+ÊiÉÊlÉ

ºÉÆSɪÉxÉ - º¨ÉÞÊiÉ, Eò±±ÉÚ EÖò¨½þÉ®ú EòÒ =xÉÉEòÉäÊ]õ , ÊMɱ±ÉÚTelugu

 అపరిచిత గద్యం.









FrenchCompréhension écrite : Lesson, 1 ả 4

Production écrite : Lesson, 1 ả 4

Grammaire : Les Nationalités, L’article définis et indéfinis , Les nombers 1à 100, Le futur,

Le passe composeCulture Ĺimperatif Et Civilisations: Les repas ,Une journee et autre en generale, Décrivez les

saisons.


P.S – Please prepare for the tests with the help of the text books, class work / home work notebooks and

Weekend worksheets.

SA- I CYCLE TEST (2014-15)

SYLLABI FOR GRADE - X

Subject

Syllabus

English

Reading: MCB , Units 1,2 and 3(Health and Medicine, Environment, Science)

Writing: Letter writing, Notice writing, E-mail, Article, Report, Bio-sketch, Description, Advertisement, Speech.


Grammar: Determiners, Tenses, Subject-Verb concord, Non-Finites, Relatives, Connectors Conditions.

Literature: Prose Lessons-1, 2 and 3, (1) Two Gentlemen of Verona,

(2) Mrs.PackletidesTiger,(3)The Letter /Drama-The Dear departed.

Poems-1, 2, 3 The Frog and the Nightingale, (2) Mirrors, (3) Not Gilded Moments.

Long Reading: The Story of My Life – Ls:-1 to 5


Mathematics

1) Real Numbers, 2) Polynomials, 3) Pair of Linear equation in two variables,

4) Triangles, 5) Trigonometry, 6) Statistics.Science

Chemistry: Ls-1)Chemical Reactions & Equations

Ls-2)Acids, Bases, Salts

Ls-3)Metals and Non-Metals


Biology: Life Processes and Control of a Coordination

Physics: Unit-12:Electricity

Unit-13: Magnetic effects of electronic current.

Sources of Energy


Social Science

History:

(1)Work, life and

leisure (2)Novels, Society and History

Geography: (3)Resources and Development (4)Forest & Wild life and resources
Civics:

(5)Agriculture

(6)Water resources (7)Power sharing

(8)Federalism

(9)Democracy, Diversity

(10)Gender, Religion & CasteEconomics:

(11)The Story of

Development (12) The Sectors of Indian Economy.


II LANG

Hindi

´ÉÉSÉxÉ EòɪÉÇ - +{ÉÊ`öiÉ MÉPÉÉÆ¶É , {ÉtÉƶÉ

±ÉäJÉxÉ EòɪÉÇ {ÉjÉ ±ÉäJÉxÉ, +xÉÖSUäônù ±ÉäJÉxÉ,

´ªÉÉEò®úhÉ ¶É¤nù,{Énù, {Énù¤ÉÆvÉ,{Énù{ÉÊ®úSɪÉ, ®úSÉxÉÉ Eäò +ÉvÉÉ®ú {É®ú ´ÉÉCªÉ ¦Éänù, º´É®ú ºÉÆÊvÉ, iÉi{ÉÖ°ü¹É Eò¨ÉÇvÉÉ®úªÉ ºÉ¨ÉɺÉ, ¨ÉÖ½þÉ´É®äú ´É

±ÉÉäEòÉäÊHòªÉÉÄºÉÉʽþiªÉ - ¤Écä÷ ¦ÉÉ<Ç ºÉɽþ¤É, b÷ɪɮúÒ EòÉ BEò {ÉzÉÉ, iÉÆiÉÉÄ®úÉ - ´ÉɨÉÒ®úÉä EòlÉÉ, iÉҺɮúÒ EòºÉ¨É Eäò ʶɱ{ÉEòÉ®ú, Eò¤ÉÒ®ú, ¨ÉÒ®úÉ Eäò {Énù,

{É´ÉÇiÉ |Énäù¶É ¨Éå {ÉɴɺÉ, iÉÉä{É, ½þÊ®ú½þ®ú EòÉEòÉTelugu









FrenchCompréhension écrite : Unseen Passage

Production écrite : Lesson, 1 ả 5

Grammaire : Les Pronoms personnel, Les prônons ˝ y˝ et en, Les Pronoms démonstratifs, Le verbe peindre, Les Conjugaisons aux terse

Culture Et Civilisations: Ềcrivez une recette d’un plat de votre pays et autre questions sur le louvre.

P.S – Please prepare for the tests with the help of the text books, class work / home work notebooks and

Weekend worksheets.
The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page