“tehniskā tulkošana”Download 5.84 Mb.
Page1/74
Date conversion25.11.2016
Size5.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


Rīgas Tehniskā universitāte

Valodu institūts


AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS

“TEHNISKĀ TULKOŠANA”PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

Rīga, 2007Saturs


1.

Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanu

4

2.

Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Tehniskā tulkošana” izveides pamatojums un aktualitāte

4

3.

Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītību

5

4.

Studiju programmas mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti

6

5.

Studiju programmas apraksts

7

6.

Studiju programmas organizācija

9

6.1.

Izmaiņas studiju programmā un studiju plāna akreditācijas periodā


9

6.2.

Studiju programmas plāna atbilstība studiju programmas un darba tirgus mērķiem un uzdevumiem

10

6.3.

RTU Valodu institūta augstākās profesionālās izglītības studiju programmas „Tehniskā tulkošana” atbilstība profesijas standartam

10

6.4.

RTU Valodu institūta augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Tehniskā tulkošana” atbilstība otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības standartam

10

7.

Studiju programmas praktiskā realizācija

12

7.1.

Studiju programmas realizācijā izmantotās studiju metodes un formas

13

7.2.

Studiju programmā noteiktie pārbaudījumu veidi

14

7.3.

Studiju programmas noslēguma pārbaudījumi

14

7.3.1.

Diplomdarbs


14

7.3.2.

Integrētais eksāmens

15

7.4.

Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

15

7.5.

Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un to ietekme uz studiju darbu

16

8.

Studiju programmas perspektīvais vērtējums no valsts interešu viedokļa

18

9.

Studiju programmas vērtējums no studentu un darba devēju viedokļa

18

10.

Vērtēšanas sistēma

19

11.

Studējošie

22

11.1.

Studentu aptauja

23

11.2.

Absolventu aptauja un to analīze

24

12.

Akadēmiskais personāls

25


12.1.

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika

26

12.2.

Ārvalstu vieslektori

27

13.

Materiālā bāze

27

14.

Palīgpersonāls

28

15.

Programmas finansēšana

29

16.

Rīcība studiju programmas likvidācijas gadījumā

29

17.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

30

18.

Profesionālo studiju programmas „Tehniskā tulkošana” salīdzinājums ar citām radniecīgām studiju programmām ārzemēs

32

19.

Akreditācijas periodā veicamo pasākumu izpildes pašnovērtējums

38

20.

Studiju programmas tālākas attīstības perspektīvas

40

21.


Reklāmas un informatīvie izdevumi

42

Pielikumu saraksts

43
  1. Izglītības iestādes personāla koleģiālās vadības un lēmējinstitūcijas lēmums par studiju programmas īstenošanu

Programma ir izstrādāta RTU Valodu institūta ietvaros pretendentiem ar vispārējo vidējo izglītību un apstiprināta RTU Senāta sēdē un RTU Valodu institūta Padomes sēdē 2001.gada 21.jūnijā (Protokols Nr.7).

RTU Valodu institūtā augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Tehniskā tulkošana” tika akreditēta 2001.g. 14. novembrī (Akreditācijas komisijas lēmums Nr. 406). Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas izsniegto studiju programmas akreditācijas lapu Nr. 023 – 373 RTU Valodu institūtam ir tiesības īstenot akreditēto profesionālo studiju programmu „Tehniskā tulkošana” (43223) un piešķirt tehniskā tulka referenta kvalifikāciju (Profesijas standarts PS 0103). Profesionālo studiju programma „Tehniskā tulkošana” akreditēta uz sešiem gadiem līdz 2007.g. 31. decembrim. (Akreditācijas lapa – 1. pielikums).

Augstākās profesionālās izglītības studiju programma „Tehniskā tulkošana” tiek realizēta RTU Valodu institūtā Rīgā un absolventiem tiek piešķirta tulka referenta kvalifikācija (PS 0103) (7. pielikums).

Pilnveidojot programmas saturu un optimizējot tās realizāciju saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu (5.pielikums) un RTU Senāta 2002.gada 29.aprīļa lēmumu (protokols Nr.467) „Par otrā līmeņa profesionālo programmu struktūru” (4.pielikums), akreditācijai iesniegtā programma pievienota 3.pielikumā.  1. Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Tehniskā tulkošana” izveides pamatojums un aktualitāte

Ņemot vērā starptautisko sakaru paplašināšanos, tehnikas straujo attīstību un tehnisko tulku un tulkotāju mūsdienu nepieciešamību, tika izstrādāta un 1996. gadā darbu uzsāka RTU Senātā apstiprinātā augstākās profesionālās izglītības studiju programma "Tehniskā tulkošana", un tās absolventi ieguva tulka referenta profesionālo kvalifikāciju. 2001. gadā profesionālās izglītības studiju programma “Tehniskā tulkošana” tika akreditēta uz sešiem gadiem (Akreditācijas lapas Nr. 023-373).

RTU ir galvenais inženierzinātņu studiju un pētniecības centrs Latvijā, turklāt RTU Valodu institūtam ir atbilstoša bāze un pieredzes bagāti mācībspēki, kas var sagatavot tehniskos tulkotājus ar referenta un zinātniski pētnieciskā darba iemaņām. Gadu gaitā RTU Valodu institūta mācībspēki ir uzkrājuši lielu pieredzi zinātniski tehniskās valodas un nozaru terminoloģijas mācīšanā, tehnisko tekstu tulkošanas metodikas izstrādē un pilnveidošanā.

Studiju programmas “Tehniskā tulkošana” ietvaros tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, informācijas tehnoloģiju, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs.

Programma "Tehniskā tulkošana" atšķiras no humanitārā novirziena tulkošanas programmām ar papildu ievirzi lietišķajā lingvistikā, kas nosaka metodikas specifiku. Profesionālās studiju programmas "Tehniskā tulkošana" realizēšanā piedalās ne vien filologi, bet arī atbilstošo tehnisko nozaru speciālisti, patentzinību speciālisti un juristi.

Realizējot RTU Valodu institūta augstākās profesionālās izglītības studiju programmu "Tehniskā tulkošana", tika arī ņemta vērā specializētās lietišķās ievirzes profesionālo studiju programmu tulkošanā prakse un pieredze, kas jau kopš 1987.g. tiek īstenotas tādās Eiropas valstīs kā Dānijā, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Lielbritānijā – (Applied Languages Europe).: zinojumi
zinojumi -> Biblical art accreditation
zinojumi -> Self-assessment Report
zinojumi -> Rīga Stradiņš University Faculty of European Studies Department of Communication Studies Academic Study Programme
zinojumi -> Multimedia communication
zinojumi -> Application for accreditation of the study programme
zinojumi -> University of Latvia Faculty of Social Sciences Department of Communication Studies
zinojumi -> Rezekne higher education institution faculty of pedagogy home culture education department
zinojumi -> Supplements to the accreditation application
zinojumi -> Riga Stradiņš University Faculty of Communication Department of Communication Studies Academic Master Study Programme
zinojumi -> Riga Stradiņš University Faculty of Communication Department of Communication Studies Academic Master Study Programme


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page