Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page14/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Rhys, Dewi

Hiwmor y Cofi. 2009. Read by Dewi Rhys, 1 hour 33 minutes. TB 16842.

Cyfres ti'n jocan. Co Dre, Co Wlad, Co Bach, Co Mawr a phob Cofi arall - straeon amdanoch chi sy'n y gyfrol hon. Ceir straeon difyr am gymeriadau Caernarfon, yr iaith unigryw a'r dywediadau ffraeth sy'n rhan o hiwmor y dre, ac ambell stori wir am yr awdur (medda fo!). Rhybudd i ambell gomediwr ac actor enwog - well i chi beidio a darllen y llyfr!

Rhys, Dulais.

Joseph Parry: bachgen bach o ferthyr. 1998. Read by Cledwyn Jones, 8 hours 25 minutes. TB 12254.


Yn y gyfrol hon, daw Dulais Rhys o hyd i wir hanes eilun cerddorol Cymru yn Oes Fictoria. Roedd Joseph Parry yn ddyn amryddawn - yn gyfansoddwr ac yn arweinydd, yn unawdydd ac yn gyfeilydd, yn feirniad ac yn athro, yn awdur ac y ddarlithydd - a llwydda Dulais Rhys i gyflwyno portread crwn sy'n cwmpas pob agwedd ar fywyd amrywiol un o ffigurau diwulliannol pwysicaf Cymru.

Rhys, Manon

Rara avis. 2005. Read by Jean Evans, 13 hours 35 minutes. TB 14577.


Aderyn prin - rara avis - yw Branwen Dyddgu Roberts. A hithau'n byw yn un o gymoedd glofaol y de yn yr 1950au. Trwy gyfrwng bydolwg hynod Branwen a'i lleisiau amrywiol, ddoe a heddiw, dadlennir ei stori ddirdynnol – ond un sydd, trwy'r cyfan, yn byrlymu o hiwmor rhyfeddol.

Rhys, Maureen

Prifio. 2006. Read by Maureen Rhys, 4 hours 36 minutes. TB 14899.

Yn y gyfrol arbennig hon cawn olwg y tu ôl i'r llenni ar fywyd un o actoresau gorau a mwyaf adnabyddus Cymru. Roedd awgrym ysgafn Stewart Jones yn rhyfeddol o ddadlennol, oherwydd mae gwreiddiau Maureen Rhys yn ddwfn iawn yng Nghwm-y-Glo yn Eryri. Oddi yno y tyfodd y ferch hardd bryd dywyll yn actores lwyddiannus ar lwyfannau'r wlad ac ar y sgrin fach. A hithau'n fam i dri o hogiau ac yn wraig i un oactorion mwyaf adnabyddus Cymru, cawn weld sut y cyfunodd yrfa heriol â gofalu am deulu.


Richards, Carys

Bywyd du a gwyn. 1997. Read by Helen Graville, 5 hours 20 minutes. TB 13560.


Mae Mair Steedman yn briod â meddyg, Tomos, ae mae ganddynt un mab, Daniel, sy'n mynd i ysgol breswyl heb fod ymhell o'u cartref mewn pentref hyfryd ar y gororoau rhwng Cymru a Lloegr. Daw mam fedydd Daniel, Isobel, sy'n gweitithio i gyhoeddwr yn LLundain, i aros efo'r teulu. Daw ymwelydd arall i'r cartref, sef Talbot Mytton, dyn diddorol sydd hefyd yn gweithio yn Llundain, mewn amguedffa. Aiff Mair i weld ei rhieni ym Mhenarth; aiff i Lundain; aif i'r Eidal ar ei gwyliau, ac aiff, yn aml, i weld Castell Stokesay, ger ei chartref. Rhaid i Daniel newid ei yesgol; cyn hir, mae'r cymeridau'n wynebu sefyllfa wyllt, hollol annisgwyl, sy'n gwyrdroi eu bywydau, oedd yn ymddangos mor gyfforddus a diogel.

Richards, Emlyn.

Pregethwrs Môn. 2003. Read by Emlyn Richards, 11 hours 18 minutes. TB 13559.

Hwyrach ei bod yn ddigon gwir fod pregethwyr yn fwy o arwyr i'r werin ym Môn nag mewn unrhyw ran arall o'r wlad ac, yn y gyfrol hon, cawn hanes deg ohonynt, yn cwmpasu diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif ar ei hyd. Mae rhai ohonynt, megis Emlyn John, Owen Richard Parry, Emrys Watcyn Thomas a John Rice Rowlands, yn dal i esgyn i bulpudau'r ynys a thu hwnt, ac yn adnabyddus i lu o addolwyr. Cawn yn y gyfrol hon y dwys, y difyr a'r doniol ac fe gawn hefyd ddarlun cyflawn o'r gymdeithas wrth i'r awdur dwrio i gefndir ei wrthrychau, a'u cysylltiadau teuluol, a'u nodweddion arbennig, boed y rheiny fel y bônt.


Richards, Emlyn

Potsiars môn. 2001. Read by Emlyn Richards, 7 hours 35 minutes. TB 13354.


Mae "Potsiars Môn" yn ymgais i ddiogelu hanes un o grefftau nodweddiadol cefn gwlad. Dilynodd yr awdur eu llwybrau gwyrgam, o'r llwyni i'r llysoedd a hyd yn oed i'r llwyfan. Roedd rhyw elfen ramantus yn perthyn iddynt; enynnent gydmdeimlad y werin ond, yn naturiol, roedd y tirfeddianwyr cefnog yn eu casáu. Ond nid pobl yr ymylon yn unig oedd yn potsio: yn wir daliwyd offeiriad yn potsio petris ar un o stadau mwyaf Môn!

Richards, Emlyn

O'r lon i fon: bywyd a gwaith Emlyn Richards. 2006. Read by Emlyn Richards, 6 hours 50 minutes. TB 14866.


Ers ugain mlynedd a mwy, bu Emlyn Richards yn cofnodi'n ddiwyd hanes peth wmbredd o gymeriadau diddorol o Fon ac o Lyn. O's diwedd, dyma gyfle inni gael cip ar fywyd a gwaith y difyrraf ohonyn nhw i gyd - fo'i hun! Yn dilyn ei hunangofiant hwyliog, cawn deyrngedau cynnes iddo gan saith a wyr yn dda am ei ddoniau amrywiol, yn ogystal a phytiau byrion, blasus o'I gyfrolau blaenorol.

Richards, Emlyn

Porthmyn Môn. 1998. Read by Emlyn Richards, 24 hours 51 minutes. TB 12085.

Roedd yr ynys yn anghysbell, ei phobl yn dlawd a'r amaethu'n ddigon cyntefig. Ond er hynny fe ddechreuwyd gwerthu cig eidion Ynys Môn yn ol yn yr Oesoedd Canol, gan arlwyo bwrdd brenin ac uchelwyr yn eu tro. A dyma'r porthmyn cyntaf yn cychwyn ar daith y canrifoedd ar y llwybrau unig. Gyda'r blynyddoedd fe fu galw cyson am gig eidion campus yr ynys.


Richards, Gwenda

Cyn diffodd y gannwyll. 1998. Read by Gwen Ellis, 3 hours 8 minutes. TB 12119.


Nofel ar ffurf dyddiadur dychmygol Elin Glyn o Lŷn, 1658 - 1672, gwraig deyrngar y Parchedig Henry Maurice, offeiriad yn Eglwys Loegr a droes yn bregethwr anghydffurfiol ar ol profi tröedigaeth. Derbyniodd y gyfrol gymeradwyaeth uchel yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfor Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau 1997.

Roberts, Cefin

Cymer y seren. 2009. Read by Sara Harris-Davies, 5 hours 46 minutes. TB 18211.


Mae Emrys Pritchard wedi bod yn ei feio'i hun byth ers diflaniad ei unig ferch, Mari Lisa - cannwyll ei lygad - ac mae pethau wedi mynd o ddrwg i waeth iddo ar ôl i Carys, ei wraig, ei adael. Ond pan ddechreua dderbyn cyfres o negeseuon testun annelwig ac eitha brawychus ar ei ffôn symudol, mae'n gwbwl sicir fod â wnelo'r rheiny rywbeth â diflaniad ei ferch. Mewn cyfres o ddigwyddiadau gwirioneddol afaelgar ac ar drywydd sawl dirgelwch, mae'r awdur yn mynd â ni o bentref bach tawel yn Arfon i un o ddinasoedd mwyaf rhamantus Ewrop.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page