Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page16/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Roberts, Kate

Ffair gaeaf. 2000. Read by Medi Wilkinson, 3 hours 33 minutes. TB 15731.

Short stories

Roberts, Kate

Te yn y Grug: cyfrol a storïau byrion. 1963. Read by Oswald Griffiths, 3 hours. TB 96.


Nifer o storïau am blant (ond nid i blant o angenrheidrwydd) yn byw ar lechweddau mynyddoedd Sir Gaernarfon yn nhro'r ganrif. Trwy feddyliau a siarad y plant cawn gip clir a chynnil ar eu rhieni a phobl eraill yr ardal.

Roberts, Kate

Stryd y glep. 1949. Read by Norah Jones, 3 hours. TB 97.


Stori hir fer ar ffurf dyffiadur. Digwydd y stori yn un o'r blynyddoed yn union o flaen rhyfel 1939-45.

Roberts, Kate

Y byw sy'n cysgu. 1956. Read by Ena Jones. 9 hours 15 minutes. TB 4466.
Roberts, Kate

Hyn o fyd: llyfr o storïau. 1964. Read by Magwen Lloyd Williams. 2 hours 36 minutes. TB 11496.


Cyfrol yn cynnwys pump o storïau gwahanol o ran ey cynllun a'u naws gan ddehonglydd mwyaf amryddawn y stori fer Gymraeg.

Roberts, Lleucu

Annwyl Smotyn bach. 2008. Read by Lleucu Roberts, 4 hours 15 minutes. TB 15803.


Nofel wedi'i gosod yn y dyfodol lle mae'r Brawd Mawr yn cadw llygad ar bopeth, yn dilyn ymgais mam feichiog i ddianc ac ymladd yn erbyn y drefn.

Roberts, Lleucu

Troi clust fyddar. 2005. Read by Lleucu Roberts, 4 hours 15 minutes. TB 14762.


Ar drên i Lundain, mae Siw'n hel meddyliau am ei pherthynas â'i gŵr Pete, a'r cyfeillgarwch a fu rhyngddi a Nol a Dan. Ar yr un daith, mae Mandy'n cnoi cil dros ei gorffennol hi a'i brawd, Stiw, a'r hyn fydd yn eu hwynebu wrth ofalu am eu nain. Ar daith wahanol i'r un lle, mae Pete yn llawn gobaith am ei ddyfodol ef a Siw ei wraig.

Roberts, Lleucu

Siarad. 2011. Read by Enid Hughes. 4 hours 7 minutes. TB 19477. Suggested reading age 13+Roberts, Margiad

'Sna'm llonydd i' ga'l! 1987. Read by Cledwyn Jones. 5 hours 58 minutes. TB 10065.


Yn 1986 dim on bron i 2%, 'b'allu, o boblogaeth Cymru, cedd yn ffarmio. Da chi'n synnu?

Roberts, O M

Oddeutu'r tân. 1994. Read by Trevor Jones. 5 hours 6 minutes. TB 10408.


Fe'm ganwyd ar yr wythfed ar hugain o Fawrth 1906 mewn bwthyn o'r enw Glyn Arthur ym mhlwyf Llanddeiniolen. Fy nhaid tad fy mam, oedd wedi codi'r ty ar o cael darn o dir ar rent gan deulu'r Faenol, tirfeistri'r ardal. Ond wedi rhai blynyddoedd, aeth y bwthyn yn eiddo i'r stad. Erbyn fy ngeni i, roedd fy nhad yn gorfod talu rhent am dy godasa fy nhaid. Dyna'r drefn fileining a fodolai.

Roberts, Selyf

Wythnos o Hydref. 1965. Read by J O Roberts, 8 hours 30 minutes. TB 83.


Nofel gyffrous yn cynnwys dirgelwch, problemau dyrys a gwir werth cariad ac apel arbennig i'r darllenydd cyffredin sy'n chwilio'n bennaf am stori dda.

Roberts, Selyf

Cyfrinach Mai. 1994. Read by Mari Jones, 6 hours 10 minutes. TB 12080.


Ar ddamwain y cyfarfu Emrys a hi y tro cyntaf, ond esgorodd hynny ar gyfnod yn ei fywyd a brofodd yn ddiddorol ac yn ddadlennol. Yn ddadlennol am fod ei gyfaill Rhisiart wedi dewis dilyn, gyda thrwyn newyddiadurwr, drywydd a ddatguddiodd yr hyn a oedd yn gyfrinach i bron bawb - ond iddi hi.

Roberts, Sioned

Gofal yr haf. 1966. Read by M Parry, 4 hours 45 minutes. TB 2373.Roberts, T D

Bara Brith I De. 1992. Read by Nia Dryhurst. 3 hours 42 minutes. TB 10076.

Croesawn gyfrol arall o sy'n dwyn yr un nodweddion a'r rhai a rhai a welwyd yn Bara Llaeth i Frecwast. Mae Mr T Dryhurst Roberts ar ei orau yn Portreadu' cymeriadau gwreiddiol a adnabu, gan gofnodi ambell ddywediad bachog a gwreiddiol o'u heiddo - amlyga ddawn dranodydd ar brydiau a thrwy oriel y portreadau hynny llwydda i ddarlunio bywyd bro, darnau o hanes, dull o fyw a ddarfu bellach o't tir.

Roberts, W H

Aroglau Gwair. 1981. Read by J O Roberts. 7 hours 45 minutes. TB 5035.


Yn yr gyfrol yng Nghyfres y Cewri, daear Môn yw'r cefndir gyda'r awdur - a adnabuwyd fel darlledwr, actor ac adroddwr - yn son am ei ddyddiau'n blentyn yn sugno o faeth y tir. Llifa naws yr hen fywyd trwy'r llyfr wrth i W H son am ddifyrrwch teuluaidd, hen feddiginiaethau, chwareuon plant, cynaeafau gwair ac yd, creffwyr, cymeriadau, ac yn nes ymlaen yn codi ei bac a hel ei draed am yr India bell.

Sam, Wil

Mân bethau hwylus. 2005. Read by Stewart Jones, 3 hours 15 minutes. TB 14579.


Wrth ddarllen yr atgofion hynod ddifyr yma, cewch oleuni newydd ar y fro a fu'n faeth i Wil Sam, un o'n hawduron mwyaf: awdur sy'n cwyno fod ei arddwrn 85 oed yn dechrau nogio, ond un sydd â'i gof a'i athrylith mor sionc ag erioed.

Selwood, Nansi

Y rhod yn troi. 1993. Read by Kathline Hughes. 7 hours 54 minutes. TB 10342.


Dilyniant i'r nofel Brychan Dir, sydd unwaith eto'n codi'r llenni ar olygfeydd o gyfnod Cromwell.

Steffan Ros, Manon

Hunllef. 2012. Read by Branwen Gwyn. 2 hours 2 minutes. TB 19576.
Steffan Ros, Manon

Trwy'r tonnau. 2009. Read by Rachel Isaac. 5 hours 15 minutes. TB 19470. Suggested reading age 9+

Yn y dilyniant hwn i'r nofel Trwy'r Darlun, mae Cledwyn, Siân a Gili Dŵ'n cael antur arall. Mae Trwy'r Tonnau yn datrys mwy o ddirgelion am eu rhieni a chawn gwrdd â chymeriadau newydd sbon. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2010.


Stevens, Mari Sian

Yani. 2009. Read by Elin Leyshon, 3 hours 45 minutes. TB 18138. Age Range 9+


Mae Gwawr yn teithio i Awstralia i ymweld â'i thad dros y Nadolig. Teimladau cymysg sydd ganddi wrth gyfarfod â'i theulu newydd yno. Ar ôl cwrdd â Mani ac Anti Helen daw i ddysgu am draddodiadau, diwylliant a chwedlau lliwgar y wlad. Ond mae rhyw atgasedd yn berwi o dan yr wyneb a dyw Gwawr ddim yn siwr pam. Mae hi a Mani'n benderfynol o roi stop ar gynllwyn a all dynnu enw Mani drwy'r baw. Ond rhaid aros tan nos Galan, a'r Gala Flynyddol ar draeth Bondi.

Thomas, Dafydd Whiteside

Chwedlau a choelion godre'r Wyddfa. 1998. Read by Dafydd W Thomas. 1 hour 32 minutes. TB 11727.


Dyma gasgliad cryno o chwedlau a choelion godre'r Wyddfa a fydd yn sicr o apelio at bawb sy'n ymddiddori mewn llen gwerin. Cyfeirir at y Tylwyth Teg, cewri a chawresau, y cysylltiadau Arthuraidd, meini a cherrig anferth, ffynhonnau arbennig a llwybrau tanddaearol. Cynhwysir hefyd luniau pensel gan Islwyn Williams a phump o fapiau sy'n gymorth i leoli'r cyfan.

Thomas, Gwyn

Bronco. 2008. Read by Gwyn Thomas, 5 hours 25 minutes. TB 15806.


Un ar ddeg o straeon byrion. Dyma gasgliad o straeon digri, difyr a doniol am gymeriadau bythgofiadwy - cyfrol i ddarllenwyr sydd bron o'u co'!

Thomas, Gwyn

Bywyd bach. 2006. Read by Gwyn Thomas, 6 hours 11 minutes. TB 14932.

Wrth ddilyn yma hynt a helynt rhan o fywyd y bardd a'r ysgolhaig, Gwyn Thomas, cawn hefyd ddarlun byw o gyfnod, a hwnnw'n gyfnod unigryw. Ni welir byth eto gymdeithas Gymraeg, Anghydffurfiol, ddiwydiannol debyg i'r un y bu ef yn rhan ohoni ym Mlaenau Ffestiniog, a dyna sy'n gwneud y llyfr hwn yn gofnod mor angerddol a phwysig yn hanes ein cenedl. Y mae chwerthin a dagrau, gorfoledd a dwyster cymedeithas gyfan yma, a threiddgarwch ac anwyldeb yr awdur yn pefrio trwy'r cyfan.


Thomas, Gwyn

Y Mabinogi. 1992. Read by Mari Jones, TB 11771.


Ceir yma fyd o ryfeddodau, anturiaethau, dirgelion, a hud a lledrith. Y mae yma gymeriadau cyfareddol sydd wedi tyfu'n rhan o ddychymyg ac o gof ein pobl. Gwna'r pethau hyn y chwedlau yma'n rhai o straeon mawr y byd.

Tomos, Angharad

Si hei lwli. 1991. Read by Bethan Gwilym, 3 hours 10 minutes. TB 8878.


Nofel buddugol Eisteddfod 1991. Fedel lenyddiaeth. Merdi yn mynd ar daith mewn car gyda Begw, hen wraig ffwndrus, ac yn hel atgofion am eu perthynas dros y blynyddoedd.

Tomos, Angharad

Cnonyn aflonydd. 2001. Read by Angharad Tomos, 8 hours. TB 13123.


Cyfres y Cewri; 23. Angharad Tomos yw'r ferch gyntaf yng Nghyfres y Cewri a phrin fod neb mwy teilwng. Er iddi ddod i'r amlwg gyntaf fel ymgyrchwraig ddigyfaddawd dros y Gymraeg datblygodd hefyd i fod yn llenor disglair gan ennill Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol ddwywaith, yn 1991 am ei nofel 'Si hei Lwli' ac eto yn 1997 gyda'i nofel 'Wele'n Gwawrio'. Y mae hi hefyd, wrth gwrs, wedi gwneud cyfraniad enfawr gyda'i llyfrau i blant yng Nghyfres Rwdlan. Mae'n hyw yn Mhen-y-groes, Arfon gyda'i gwr, Ben.

Tomos, Angharad

Sothach a sglyfath. 1993. Read by Mari Gwilym. 4 hours 10 minutes. TB 11636. 8-11 yrs


Dydi plant bach da ddim yn darllen amdanyn nhw, heblaw am ambell blentyn bach da busneslyd fel Sniffyn sy'n anufuddhau i'w fam drwy droi tudalen arall o'r llyfr yn lle mynd i'w wely. O ganlyniad, mae Sglyfath yn ei gipio fel porthor yn ei got wely a'i slipars. Mae'n darganfod cyn bo hir nad ef yw'r unig garcharor yn Gyrn Wigau.

Tomos, Angharad

Titrwm. 1994. Read by Jean Evans. 3 hours 31 minutes. TB 10799.

Barddoniaeth sydd yma mewn gwirionedd. Y thema waelodol yw mai trwy eiriau'r ydym yn byw, mai chwedlau yw'n bywydau, ac mai darllen ein gilydd a wnawn.

Tomos, Angharad

Hen fyd hurt. 1982. Read by Rhiannon Rowlands. 2 hours 11 minutes. TB 10004.


Nofel am ferch yn gadael coleg ac yn cael ei dadrithio gan argyfwng yr iaith a diweithdra new iddi glywed llasi Llywelyn yn ei hannog I weithredu.

Tomos, Dewi

Straeon Gwydion: casgliad o straeon gwerin Dyffryn Nantlle a'r cylch. 1990. Read by Beryl Jones, 2 hours 20 minutes. TB 15719.


Mae straeon da yn cael eu hadrodd a'u hailadrodd. Yng Nghymru, mae gennym rai straeon sydd ymhell dros fil o flynyddoedd oed, ond maent gystal straeon nes eu bod un genhedlaeth wedi'u hadrodd wrth y nesaf ar hyd y canrifoedd. Y rhain yw ein straeon gwerin. Prin fod ardal yng Nghymru sy'n gyfoethocach yn ei thraddodiad o adrodd straeon na Dyrryn Nantle a'r cylch. Mae rhai o anturiaethau'r Mabinogi wedi'u lleoli yno, mae stor o straeon tylwyth teg a hud a lledrith yn perthyn i'r ardal ac mae yno straeon serch a rhyfel yn ogystal. Casgliad o straeon gwerin y fro ryfeddol honno a geir yn y gyfrol hon, y cyfan wedi'u hailadrodd o'r newydd gan frodor o'r cylch.

Treharne, John

Geiriau ffydd: 100 o fyfyrdodau yn seiliedig ar rai o eiriau mwyaf cyfarwydd Iesu. 2007. Read by John Treharne, 9 hours 59 minutes. TB 14888.

Casgliad o fyfyrdodau gwreiddiol ar 100 o adnodau a dywediadau mwyaf cyfarwydd Iesu. Fe'u tynnir o'r Efengyl, yr Actau ac o Lyfr y Datguddiad. Rhoddir ychydig o gefndir i bob adnod ac esboniad o'r cyd-destun. Dyfynnir o'r Beibl Cymraeg Diwygiedig Newydd oni nodir yn wahanol. [A collection of complemplations on 100 verses and sayings by Jesus. They are drawn from the Gospel, the Acts and from the Book of Revelations.


Vittle, Arwel

Valentine: cofiant i lewis Valentine. 2006. Read by Arwel Jones, 18 hours 20 minutes. TB 14867.


Un o genedlaetholwyr Cymreig ac arweinwyr Cristnogol mwyaf Cymru yn yr ugeinfed ganrif oedd Lewis Valentine. Yn y cofiant cyflawn cyntaf yma dilynir ei yrfa o Landdulas i ffosydd y Rhyfel Mawr, o ddyddiau cynnar Plaid Cymru i garchar Wormwood Scrubbs am ei ran yn llosgi'r Ysgol Fomio ym Mhenyberth, a'i gyfnod fel gweinidog yn Llandudno a Rhosllannerchrugog.

Williams, Beryl Stafford

Llanw a thrai. 1999. Read by Beryl Stafford Williams, 5 hours 25 minutes. TB 13557.


Rhyfedd sut y gall un diwrnod fod yn drobwynt mewn bywyd... O'i chartref ar lan y Fenai gall Alys wylio pob llanw a thrai a heddiw, effalai, caiff weld y penllanw. Pwy ŵyr?

Williams, D J

Yn chwech ar hugain oed. 1964. Read by Dyfnallt Morgan, 12 hours 45 minutes. TB 1789.
Williams, D J

Hen dŷ ffarm.1953. Read by Dyfnallt Morgan. 9 hours 15 minutes. TB 3928.


Darllenwyd gan Dyfnallt Morgan. Trwy gymorth cof hen deulu a gysylltwyd a'r un fangre ers cenedlaethau, a chanrifoedd, yn wir, fe gawn gip personol megis, mewn rhannau ohono, ar ambell agwedd ar fywyd Cymru fu, nas ceir bellach, ond mewn llyfr hanes.

Williams, D J

Detholiad o storïau'r tir. 1966. Read by Dynallt Morgan. 9 hours, TB 6377.


Yn y gyfrol hon ceir detholiad o bymtheg o straeon byrion sy'n dangos meistrolaeth yr awdur ar y cyfrwng hwn wrth iddo ddarlunio'i fro a'I chymeriadau.

Williams, Elizabeth

Siaced Fraith. 1952. Read by Beryl Stafford Williams, 4 hours 15 minutes. TB 284.

Clytiau o'r fan hon a'r fan draw, pob clwt a'i liw a'i le gwahanol, a'r cwbl yn gwneud un siaced fraith lliwgar a honno'n ddeniadol a diddorol I bob oed.

Williams, Elizabeth

Brethyn Cartref. 1951. Read by Beryl Stafford Williams, 5 hours 30 minutes. TB 100.


Hanes bywyd yng Nghymru ddeng mlynedd a thrigain yn ôl. Ceir ynddo ddarluniau craff, tyner, a digrif, o wahanol gymeriadau; y mae wedi adnabod pobl, y mae yn fedrus i'w ddisgrifio ac nid yw'n ofni dweud ei barn.

Williams, Gareth F

Gwaed y Gwanwyn. 2010. Read by Ceri Mill, 6 hours 7 minutes. TB 18139. Age Range 13+


Chwe mis ar ôl iddi ddianc i dref fach yng ngogledd Cymru, mae'r ferch o Lithwania'n dechrau teimlo'n ddiogel. Ond dydy hi ddim. Mae'r hyn sy'n digwydd iddi yn codi ofn ar drigolion y dre, ond mae'r goblygiadau i'r bobl agosaf ati yn llawer gwaeth. Un o'r rheiny yw Cefin McGregor, bachgen 15 oed sy'n byw ar stad ddifreintiedig ac sy wedi cael ei labelu oherwydd hanes ei deulu. Un arall yw Lafinia Preis, ditectif preifat sydd wedi ymddeol. Er bod y CID lleol yn ei rhybuddio i beidio ag ymyrryd yn yr achos, mae ei greddf yn ei harwain at gylch sinistr o droseddu yng ngogledd Lloegr. Ac at y gwir.

Williams, Gareth F

Gwaed y Gwanwyn. 2010. Reda by Ceru Mill. 6 hours 7 minutes, TB18139. Suggested reading age 13+

Chwe mis ar ôl iddi ddianc i dref fach yng ngogledd Cymru, mae'r ferch o Lithwania'n dechrau teimlo'n ddiogel. Ond dydy hi ddim. Mae'r hyn sy'n digwydd iddi yn codi ofn ar drigolion y dre, ond mae'r goblygiadau i'r bobl agosaf ati yn llawer gwaeth. Un o'r rheiny yw Cefin McGregor, bachgen 15 oed sy'n byw ar stad ddifreintiedig ac sy wedi cael ei labelu oherwydd hanes ei deulu. Un arall yw Lafinia Preis, ditectif preifat sydd wedi ymddeol. Er bod y CID lleol yn ei rhybuddio i beidio ag ymyrryd yn yr achos, mae ei greddf yn ei harwain at gylch sinistr o droseddu yng ngogledd Lloegr. Ac at y gwir.


Williams, J E

Nos galan: nofel dditectif. 1965. Read by Llewellyn Thomas, 3 hours 30 minutes. TB 82. Cyfres Parri.


Nofel dditectif arall yn hanes y Cwnstabl Parri. Fe ddatgelir pob cliw i'r darllenydd ac apel y nofel hon wedi darganfod y llofrydd ydyw - sut i'w brofi'n euog?

Williams, J E

Y trydydd tro: nofel dditectif. 1965. Read by R Llewellyn Thomas, 3 hours 30 minutes. TB 85.


Cyfres Parri ; Ychwaneg o hanes y Cwnstabl Parri sydd erbyn hyn wedi ymddeol o'r heddlu. Daw Inspector Prytherch ato i ofyn am ei help i ddatrys llofruddiaeth Shadrach Evans.

Williams, John Griffith

Pigau'r sir. 1969. Read by Meinwen Parry, 8 hours 45 minutes. TB 2183.
Williams, John Roberts

Dros fy sbectol. 1984. Read by Iolo Povey, 4 hours 43 minutes. TB 15805.


Cyfres o ddarlleniadau radio o ddiwedd saithdegau'r ganrif ddiwethaf i tua 1983. Roedd John Roberts Williams yn ymateb i ddigwyddiadau'r wythnos ac hefy yn son am wledydd y bu yn ymweld a nhw ac yn rhoi tipyn o hanes ynglyn a digwyddiadau a fyddai'n cysylltu a llefydd.

Williams, John Roberts

Arch Noa. 1977. Read by Bethan Gwilym. 2 hours 13 minutes. TB 11207.


John Roberts Williams, cyn bennaeth y BBC ym Mangor, fu'n gyfrifol am groniclo'r hanesion. Ond hwyrach nad ffrwth dychymyg yw'r straeon a'r cymeriadau i gyd! Fe gewch chi gnoi eich cil dros y gosodiad yna. A chnoi cil uwchben y llyfr hefyd, wrth reswm.

Williams, Mair

Ddoi di Dei? 1998. Read by Merfyn P Jones. 2 hours 41 minutes. TB 11726.

Casgliad o ysgrifau am lên gwerin blodau a phlanhigion eraill, yn cynnwys manylion am enwau, rhinweddau meddyginiaethol ac ofergoelion, ynghyd â dyfyniadau perthnasol o farddoniaeth.

Williams, Robin

Y tri Bob. 1970. Read by Robin Williams, 4 hours 30 minutes. TB 3198. Llyfrau poced Gomer.


Bywgraffiadau am Bob Owen, Bob Lloyd a Bob Roberts - a oeddent oll yn sér ym myd radio.

Williams, Robin

O gwr y Lôn Goed.1996. Read by Cledwyn Jones. 6 hours 15 minutes. TB 11157.


Wedi hel meddyliau ar gwr y Lôn Goed, a'r gyfrol rhagddi ar ymweliad a thri gwr llen arall a godwyd yn nhawelwch cefn gwlad - T.H. Parry - Williams yn Rhyd-ddu, O.M. Edwards yn Llanuwchllyn a Williams ym Mhantycelyn. Ar ol teithio'n ddifyr felly - yn drafferthus hefyd ar brydiau - cilia'r awdur yn ol i'w noddfa yn y tawel gwmwd hwn... sydd rhwng dwy afon yn Rhos Lan.

Wyn, Eirug

Y dyn yn y cefn heb fwstash. 2004. Read by Dyfan Roberts, 3 hours 51 minutes. TB 16548.


Casgliad o bedair ar ddeg o straeon byrion amrywiol doniol a dwys sy'n ennyn chwerthin a chydymdeimlad gan un o awduron cyfoes cynhyrchiol a phoblogaidd. Contains strong language.

Wyn, Eirug

Blodyn tatws. 1998. Read by Glenys Trainor. 7 hours 8 minutes. TB 12342.


"Mae'r awdur yn dipyn o gymeriad, buasyn feddwl, ac yn un clyfar, ei ddychymyg yn ddiwaelod a di-ben-draw. Ar ben hynny mae ei feistrolaeth ar iaith yn ddigon a'ch gwirioni. Cefais fy nghyfareddu gan yr ysgrifennu celfydd am synn gan ddchymyg rhemp yr awdur hwn."

Wyn James, Meleri.

Catrin Jones yn unig. 2000. Read by Jinnie Owen, 9 hours 9 minutes. TB 14711.

Catrin Jones; 1. Mae Catrin Jones mewn twll. Hi sydd wedi etifeddu cyfoeth enfawr ei thad, ei mawr sioc i'w mam, i'w chariad, i'w ffrind gorau, i Wncwl Barry ac i'r criw diflas yn y swyddfa gysylltiadau cyhoeddus, a nawr hi yw stori fawr Pontawel. Yr unig gyfaill sydd ganddi yn y byd yw ei dyddiadur ffyddlon, nad yw byth yn pwdu, nac yn anghofio ei phen-blwydd nac yn gofyn iddi ysgridennu hysbysebion bachog i farchnata maip! Contains language which might be considered offensive.

Wyn James, Meleri

Catrin Jones a'i chwmni. 2001. Read by Jini Owen, 7 hours 30 minutes. TB 14712.


Catrin Jones; 2. Sequel to: Catrin Jones yn unig. Mae Catrin Jones yn ôl! Efallai ei bod hi flwyddyn yn hŷn, ond amser a ddengys a yw hi flwyddyn yn gallach... Wedi gadael ei swydd ddiflas yn y cwmni PR, a dianc rhag crafangau Daniel Diflas, y bòs o uffern, mae Catrin yn bedferfynol o fod yn wraig fusnes y flwyddyn.

Wyn, Rhiannon

Codi bwganod. 2008. Read by Sian Bassett Roberts, 5 hours 47 minutes. TB 18195. Age Range 9+


Mae Erin newydd symud i fyw mewn hen blasty crand sydd yn cael sylw ar raglen deledu 'Dy Dŷ'. Mae'r cyflwynydd, Robyn Rici, a Sara, mam Erin, yn dod yn ffrindiau agos. Ond wyddon nhw ddim fod gan Erin ffrind hefyd. Roedd Madam Petra'n mynd i sicrhau fod Erin yn cael chwarae teg, yn yr ysgol a gartref, doed a ddelo ... Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2010.

Wyn, Rhiannon

Yr alarch du. 2011. Read by Betsan Llwyd. 4 hours 29 minutes. TB 19464.

If you have read a book you particularly enjoyed (or didn't enjoy) and want to share your thoughts with other readers, visit the new RNIB Readers Forum at www.rnib.org.uk/booktalk and post your review on the Forum".Logo – RNIB supporting blind and partially sighted people

Registered charity number 226227

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page