Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page2/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Arch, Charles

O'r tir i'r twr. 2007. Read by Jenkin Griffiths, 5 hours 57 minutes. TB 15360.

Sequel to: Byw dan y Bwa. Cawn yma ail hanner hunangofiant Charles Arch, dilyniant i'w gyfrol gyntaf boblogaidd, Byw dan y bwa. Y tro hwn, dilynwn ei hynt a'i helynt o'r cyfnod y gwnaeth y penderfyniad digon anodd i adael ffermio ym mro uniath Gymraeg Ystrad Fflur, i gydio yn swydd Trefnydd Ffermwyr ifanc Maldwyn a setlo yn y Drenewydd.

Baines, Menna

Yn ngolau'r lleuad: ffaith a dychymyg yng ngwaith Caradog Prichard. 2005. Read by Menna Baines, 15 hours 45 minutes. TB 14909.


Astudiaeth drylwyr o fywyd yr awdur, Caradog Prichard, a thrafodaeth gynhwysfawr o'r themau sy'n cyniwair drwy'i farddoniaeth a'i ryddiaith; rhoir pennod gyfan i'w nofel hunangofiannol ddwys, Un Nos Ola Leuad.

Chilton, Irma

Mochyn Gwydr. 1989. Read by Jean Evans. 3 hours 18 minutes, TB 10081,


Petai Sandra heb lithro wrth ddod allan o siop Smith's a Dewi Rowlands heb fod yno i'w dal, petai Sandra heb fod y math o ferch oedd hi a Dewi heb fod y math o hogyn oedd o, fyddai yna ddim stori, dim perthynas yn datblygu rhyngddyn nhw dim mochyn gwydr, a dim diwedd anorfod ac anochel.

Cockman, Irwen

Tyn yw'r tannau. 1998. Read by Helen Graville, 4 hours. TB 13361.

Yr oedd yn amlwg o oedran cynnar bod gan Dewi Llewelyn ddawn arbennig I chwarae'r sielo ac nid oedd amheuaeth na fyddai'n datblygu i fod yn un o enwogion y byd yn ei faes. Yn wir, canolbwyntio'n ormodol ar ei gerddoriaeth oedd y perygl iddo yn y Coleg Cerdd. Roedd angen iddo ehangu ei orwelion, lledaenu ei adenydd...Roedd Annest hithau'n disgleirio fel pianydd blaenllaw...Oni fyddai'n uniad delfrydol wrth iddynt deithio I Efrog Newydd, i Jerwsalem, i'r Almaen? Ond a fyddai Ifor Gladwyn yr asiant yn rhy farus wrth drefnu'r hol recordio a'r holl gygherddau? A allai perthynas Dewi ac Annest daro deuddeg...


Dafydd, ap Myrddin

Hiwmor llafar gwlad. 2008. Read by Arwel Jones, 6 hours 7 minutes. TB 15872.


Y goreuon o blith straeon y cylchgrawn Llafar Gwlad, sy'n cynnwys erthyglau a hanesion am fywyd ac arferion 'slawer dydd, am lên gwerin ac am atgofion o fywyd yng nghefn gwlad Cymru. Rhennir y detholiadau i chew phennod: O Enau Plant Bychain, Arwyddion Ciami, Hiwmor Iwerddon, Geirio'n Gam, Stori Wir, Dawn Dweud ac Ateb Parod, a Diawl y Wasg.

Davies, E Tegla

Gwr Pen-Y-Bryn (Argraffiad Newydd). Read by J, 8 hours 15 minutes. TB 350.


Dyma un o nofelau mawr yr iaith Gymraeg. Lleolwyd ym Mhowys amaethyddol tua can mlynedd yn ôl yn nghanol cyffro'r Rhyfel Degwm.

Davies, E Tegla

Gyda'r blynyddoedd. 1952. Read by J Aelwyn Roberts, 9 hours 30 minutes. TB 351.


Hunangofiant un o awduron a phregethwyr enwocaf ein hoes. Ynddi ceir hanes ei fywyd llawn o fro ei febyd hyd at y presennol.

Davies, E Tegla

Y ffordd: pregethau. 1960. Read by Dyfnallt Morgan, 8 hours. TB 780.


Cyfrol o Bregethau un o bregethwyr enwocaf ein hoes.

Davies, Elgan Philip

Rhwng y cŵn a'r brain.1991. Read by William Paganuzzi. 7 hours 2 minutes. TB 9836.

Marwolaeth erchyll ond marwolaeth naturiol. Dyna a gredai pawb a welodd y corff, gan gynnwys y Ditectif Ringyll Gareth Lloyd a oedd yn dechrau blwyddyn newydd mewn rhanbarth newydd.


Davies, Garnon

Hiwmor Garnon. 2010. Read by Enid Hughes. 1 hour 10 minutes. TB 19010.


Llyfr o jôcs ac atgofion un o gymeriadau mwyaf Ceredigion! Mae'rgyfrol yn llawn straeon digri, lluniau a cherddi i roi cipolwg ar hiwmor Garnon Davies. Gyda rhagair gan Emyr Llywelyn.

Davies, Gwyn

Golau gwlad: Cristnogaeth yng Nghymru 200-2000. 2002. Read by Gerallt Jones, 4 hours 20 minutes. TB 15398.


Dyma gyfrol ddifyr i unrhyw un sydd am wybod rhagor am hanes Cristnogaeth yng Nghymru. Ceir yma arolwg eang o rai o'r agweddau mwyaf diddoral ar yr hanes hwnnw, a darlun o sut y mae dynion a merched Cymru wedi dathlu eu ffydd yn ei holl gyfoeth a'i symlrwydd ar hyd y canrifoedd. Mewn cynifer o ffyrdd, 'golau gwlad' yn wir fu Cristnogaeth yng Nghymru - ac mae'r golau hwnwn'n dal i lewyrchu.

Davies, John

Cymru: y 100 lle i'w gweld cyn marw. 2009. Read by Arwel Jones, 15 hours 35 minutes. TB 17650.


Cyfrol gynhwysfawr sy'n sôn am 100 o lefydd yng Nghymru y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw, yn ôl John Davies. Gyda lluniau lliw gan Marian Delyth, dyma lyfr sy'n rhoi cipolwg ar safleoedd hanesyddol fel Pentre Ifan a chastell Maenorbŷr; campau peirianyddol fel pontydd Menai a Phont Cysyllte, a chanolfannau twristaidd fel Canolfan y Dechnoleg Amgen a Phortmeirion. Adargraffiad.

Davies, Lowri.

Straffaglio: cyfrol arobryn cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth yn Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru, Llyn ac Eifionydd 1998. 1998. Read by Meira Williams, 53 minutes. TB 16140.

Cyfrol fuddugol y Fedal Lenyddiaeth, Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru Llŷn ac Eifionydd 1998, sef casgliad o bum stori fer gan lenor ifanc addawol.

Eames, Marion

Y gaeaf sydd unig. 1982. Read by Jean Evans. 11 hours 12 minutes. TB 8905.


Dyma bedwaredd nofel hanesyddol Marion Eames a'r tro hwn y drydydd ganrif ar ddeg yw ei maes, cyfnod Llyw Olaf. Er bod cymdeithas wedi newid yn ddybryd ers yr amser hynny, mae'r nofel yn dangos nad oes terfynau amser ar ymateb y natur ddynol i broblemau oesol cariad, cenfigen, dyletswydd a marwoleath.

Eames, Marion

Y stafell ddirgel. 1969. Read by Beryl Stafford Williams. 8 hours. TB 3949.


Stori yn portreadu ymdrechion Crynwyr ardal Dolgellau i addoli yn ôl eu dymuniad, a'u penderfyniad i hwylio i'r Amerig a bywyd newydd.

Ebenezer, Lyn.

Merch fach ddrwg: a storïau arswyd eraill. 1998. Read by Helen Graville, 6 hours 42 minutes. TB 12114.


Nid oes yma na fampir nac ysbryd ond mae yma bryfed glas a chathod... Os ydych chi fel yr awdur yn arswydo rhag y "cyffredin yn troi'n anghyffredin" bydd y straeon hyn yn eich cadw ar bigau'r drain o'r dechrau i'r diwedd.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page