Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page3/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Ebenezer, Lyn

Operation Julie. 2008. Read by Enid Hughes. 2 hours 22 minutes. TB19583,Ebenezer, Lyn

Noson yr heliwr. 1994. Read by Helen Granville. 5 hours 37 minutes. TB 10335.


"Disgynnodd y llaw a ddaliai'r garreg ar ochr ei phen, a theimlodd hithau ei hun yn disgyn. Ceisiodd sgrechian, ond dim ond crawc sych a ddeuai rhwyng ei gwefusau." Fe fydd naws iasoer y nofel wreiddiol hon yn gafael ynoch o'r dudalen gyntaf. Ceisiwch fwynhau yr arswyd os gallwch chi.

Edwards, Jane

Pant yn y gwely. 1993. Read by Bethan Gwilym, 4 hours 20 minutes. TB 9993.


Am ddwy flynedd ar bymtheg gynta'i hoes roedd Gwenan wedi cael bywyd cysurys braf. Yna yn sydyn dechreuodd pathau fynd o'u lle, er nad oedd dim bai arni. Roedd hi'n ddigon drwg pan wahoddodd ei mam Mos i briodas Llinos ei chwaer. O doedd hynny ddim o'i gymharu a chyfrinach ei thad, cyfrinach ofnadwy iawn y byddai'n rhaid i Gwenan ei chario efo hi i'r bedd os nad ai i'w gwraidd.

Edwards, Rowan.

Calon y gwir. 1997. Read by Haf Roberts, 3 hours 10 minutes. TB 13353.


Seren Serch 5. Y peth olaf ar feddwl y fyfyrwraig Swyn Morgan with iddi gasglu samplau botanegol at glogwyn yw bod yn dyst i ddamwam anghenol ond dyna sy'n digwydd ac fe'i gorfodir i roi tystiolaeth mewn llys, gan gyfaddef nad yw'n siwi pa un ai damwain ynteu hunanladdiad a welodd mewn gwirionedd. Cythrudda hyn Caron Lewis gwr y wraig a fu farw ac mae'n benderfynol o ddial ar Swyn. Ond with i'w gynlluniau ddwyn ffrwth mae perthynas yn dablygu rhwng y ddau.

Edwards, Sonia

Jelygaid! 2011. Read by Betsan Llwyd.1 hour 27 minutes, TB 19476. Suggested reading age 9+

Mae yna bethau rhyfedd iawn yn digwydd draw yn nhŷ Nain. Mae Mam a Dad yn meddwl ei bod hi'n wirion ac yn dechrau mynd o'i cho' wrth iddi sôn am bobol llgada jeli'n dod allan o'r teledu! Ond tybed ai wedi cymryd gormod o dabledi y mae Nain, neu a oes yna wirionedd yn y stori am y Jelygaid?

Edwards, Sonia

Rhwng noson wen a phlygain. 1999. Read by Bethan Gwilym. 2 hours 9 minutes. TB 11878,


Y dilyniant hwn o wyth stori fer yw'r chweched gyfrol o waith Sonia Edwards oddi ar 1993. Y flwyddyn honnon cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf o storiau byrion, Glas Ydi'r Nefoedd, ac yna Gloynnod a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn 1996. Cyhoeddodd hefyd ddwy nofel, Cysgu ar Eithin (1994), a Llen Dros yr Haul (1997) yn ogystal a chasgliad o gerrid, Y Llais yn y Llun (1998). Yn wreiddiol o Gemais, Mon, mae'r awdur bellach yn byw yn Llangefni gyda'i gwr Gwyndaf aie mab Rhys ac yn athrawes Gymraeg yn Ysgol Gyfun Y dref.

Edwards, Sonia

Elain. 2003. Read by Jean Evans, 2 hours 51 minutes. TB 13597.


Rhaid i Elain, cyflwynwraig deledu lwyddiannus sydd wedi hen ymgartrefu yug Nghaerdydd, fynd yn ôl i'w phentre genedigol ym Môn i baratoi stori am hen gapten y bad achub lleol. Ond wrth iddi gael ei gorfodi i dwrio yn yr hyn a fu, daw llawer iawn mwy i'r wyneb nag a ddisgwyliai. Mae hi'n gadael y gorffennol yn y gorffennol weithiau... on'd ydy hi?

Edwards, Sonia.

Deryn glãan i ganu. 2008. Read by Branwyn Gwyn. 3 hours 39 minutes, TB 19466. Suggested reading age 13+


Edwards, Trebor

Un dydd ar y tro: hunangofiant. 2008. Read by J. O. Roberts, 7 hours 24 minutes. TB 17648.


Hunangofiant hirddisgwyliedig y canwr a'r ffermwr adnabyddus o Fetws Gwerful Goch. Yn y gyfrol hon mae Trebor yn rhoi darlun i ni o ddau fywyd - ei deithiau a'i fordeithiau yn canu ym mhedwar ban byd, a'i frwydr barhaus i gynnal baich y fferm. Mae'n rhoi cipolwg ar y newid a fu yn y byd amaeth dros gyfnod o hanner canrif, yn ogystal â'i orchestion yn y byd adloniant.

Elias, Twm

Smyglwyr cymru. 2007. Read by Stuart Jones, TB 15359.


Rydym yn hen gyfarwudd a'r hanes am smyglwyr yn y ddeunawfed ganrif yn dadlwytho brandi, tybaco a halen yn anghyfreithlon liw nos mewn cailfachau diarffordd ar hyd arfordir Cymru. Ond pwy oedd y smyglwyr o ddifri a sut a pham yr oeddent mor barod i beryglu eu rhyddid a'u bywydau yn glanio nwyddau di-dreth? Pwy oedd y tu cefn iddynt? Pa nwyddau oedd yn cael eu smyglo? Pwy oedd eu cwsmeriaid a pha lwyddiant a gawsant yn erbyn swyddogion y tollau oedd yn benderfynol o'u dal? Do, bu aml i frwydr waedlyd rhwng y smyglwyr a'r awdurdodau - fel y cawn weld yn y gyfrol hon. Byddwn yn ymdrin a'r ddwy 'Oes Aur' yn hanes smyglo, sef y cyfnot 'clasurol' o ddiwedd yr 17g hyd ganol y 19g ac yna'r cyfnod modern o ganol yr 20g hud deddiw pan ddaeth yn ffasiwn i smyglo cyffuriau, arfau, disl, dillad 'designer' a phobol.

Elis, Islwyn Ffowc

Wythnos yng Nghymru Fydd. 1957. Read by Dyfan Roberts. 8 hours. TB 4193.

Nofel a gyhoeddwyd ym 1957 sy'n sôn am Gymru fel y gallai fod yn y flwyddyn 2033.


Elis, Islwyn Ffowc.

Cysgod y cryman: nofel. 1953. Read by J O Roberts, 13 hours 30 minutes. TB 663.


Cais yw'r nofel hon i ddarlunio effaith y pwerau sy'n cerdded ein byd hediw, ar ardal wledig yn Mhowys ac ar un o golegau'r brifysgol a hynny mewn stori sy'n llwythog gan aberth a chenfigen, cablu ac addoli, caru a chasau.

Elis, Islwyn Ffowc.

Yn ôl i Leifior: a nofel. 1956. Read by R Llewellyn Thomas, 14 hours 15 minutes. TB 1762.


Nofel sy'n adrodd rhagor o hanes teulu Lleifior ac yn ddilyniant i 'Cysgod y Cryman'.

Elis, Islwyn Ffowc.

Blas y Cynfyd. 1958. Read by Robin Williams, 10 hours 15 minutes. TB 3502.


Darllenwyd gan Robin Williams. Drama-gyfres ar y radio oedd y nofel hon gyntaf cyn ei haddasu yn stori. Yma, ceir hanes Elwyn Prydderch, dyn ifanc yn gweithio mewn siop fawr yn Llundain - ei iechyd yn torri i lawr, ac yn mynd yn ôl i'w hen ardal yng Nghymru. Ond - yr oedd rhywbeth mawr wedi digwydd yn hanes ei deulu - rhywbeth na wyddai Elwyn ddim oll amdano.

Elis, Islwyn Ffowc

Y gromlech yn yr haidd. 1970. Read by Jean Evans, 4 hours 14 minutes. TB 8889.

Nofel arswyd gan Islwyn Ffowc Elis. Ni ddaw dim daioni o ymgymryd â Cerrig Mawr y Hendre, meddai pawb, ond 'roedd Mr Henderson, perchennog y Hendre, ddim am gymryd unrhyw sylw o Muju her ofergoeliedd fel 'na... yn anffodus iddo yntau.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page