Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page5/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Gwanas, Bethan

Byd Bethan. 2002. Read by Bethan Gwanas, 2 hours 55 minutes. TB 13126.

Cyfres o erthyglau a gyhoeddwyd gyntaf yng ngholofn boblogaldd Bethan Gwanas yn yr 'Herald Cymraeg' a geir yn y gyfrol ddifyr hon. Mae yn y gyfrol rywbeth at ddant pawb - yn hen ac ifanc, Cymry o'r crud, a Chymry o ddewis (sef yr enw newydd ar ddysgwyr yn ol Bethan), ffans 'Amdanll a Blodwen Jones. A dweud y gwlr, dyma'r llyfr ysgafn, difyr hwnnw rydych chi wedi bod yn chwillo amdano yn Gymraeg ers oes y pys!

Gwanas, Bethan.

Hi yw fy ffrind. 2004. Read by Bethan Gwilym, 6 hours 6 minutes. TB 13601.


On'd oedden nhw'n ddyddie da? Hafau hirfelyn tesog swinging sixties - poni-têls, wyn bach yn pracio, arbrofi efo mascara a chael y snog gynta efo Jac Coed Foel. Blaswch y dyddiau da mewn nofel ddarllenadwy am gyfeillgarwch oedd i fod i bara am byth.

Gwanas, Bethan

Llinyn Trôns. 2002. Read by Nia Lloyd Jones, 3 hours 22 minutes. TB 17652.


Llinyn Trôns yn flin. Tydi'r creadur ddim ond newydd orffen ei arholiadau TGAU a rŵan mae Blwyddyn Un ar Ddeg i gyd yn gorfod mynd ar gwrs I ganolfan awyr agored – am dridiau! Cyfrifaduron a'r teledu yw ei bethau o, a does ganddo ddim llwchyn a awydd dangos ei goesau dryw neb, diolch yn fawr, na chael ei boenydio gan Nobi, na gweld Gags, hync y dosbarth, yn glafoerio dros Gwenan. Na chael canlyniadau'r arholiadau tra mae o yno! Mae'n swnio fel tridiau o uffern. TB 17652.

Gwynn, Eirwen.

Hon. 1985. Read by Wiliam Paganuzzi, 3 hours 40 minutes. TB 16116.

Mae Syr Hugh Rowlands, heb os nac onibai, wedi Dod Ymlaen yn y Byd. Wedi gyrfa lwyddiannus iawn yn y Gwasanaeth Sifil yn Llundain, ei bederfyniad mawr olaf yw - ble i ymddeol? Y dewis amlwg yw'r Ffridd Ucha, ei hen gartref yn Arfon, a fu hefyd yn dŷ haf iddo, a lle bu'n byw eisoes am flwyddyn. Y dewis arall yw symud yn ô´l i Loegr at ei blant.

Hamilton, Courtenay

Tu ôl i'r tiara : bywyd Miss Cymru. 2012. Read by Branwen Gwyn. 1 hour 50 minutes. TB 19575.
Hopwood, Mererid

O ran. 2008. Read by Andrea Parry, 4 hours 32 minutes. TB 16021.


Ar y trên rhwng Paddington a Chaerdydd, mae Angharad Gwyn yn darllen trwy broflenni cyfrol deyrnged i'w thad, Ifan, cerddor llwyddiannus. Wrth i ni ddarllen gyda hi, mae'n dechrau hel atgofion am ei phlentyndod anarferol yng Nghaerdydd. Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd a'r Cylch 2008.

Hughes, Ann Tegwen

Celwyddgi.1996. Read by Mari Jones. 58 minutes. TB 11637. 8-11 yrs


Braf iawn yw cael ei drin fel seren, ond pan mae'r plant a'r athrawon yn mynnu ei fod yn ffilmio'r arddangosfa Addysg Gorfforol, mae ei gelwyddau'n ei ollwng mewn dwr poeth iawn! Ac wrth i un celwydd arwain at y llall...sut y gall Glyn roi'r gorau i fod yn gelwyddgi?

Hughes, John

O'r llain i'r llys. 1979. Read by Stewart Jones, TB 14741.

Ymunodd yr awdur â heddlu Môn cyn yr Ail Ryfel Byd i wasawnaethu fel plismon cefn gwlad. Wedi tair blynedd o wasanaeth fel cwnstabl, ymunodd â'r fyddin a bu'n gwasanaethu gyda'r Intelligence Corps yn y Dwyrain Pell hyd ddiwedd y rhyfel. Ar ei ddychweliad i Fôn gweithiodd gyda'r CID. Maes o law cafodd ddyrchafiad i fod yn arolygydd a'i benodi yn Swyddog Hyfforddiant a Diogelwch Gwladol ym Mhencadlys Heddlu Gwynedd yng Nghaernarfon. Yn y man fe'i penodwyd i fod yn gyfrifol am weithgareddau'r CID dros y tair sir ogleddol. Parhaodd i fod yn bennaeth y CID wedi uno heddluoedd Fflint, Dinbych a Gwynedd.


Hughes, Mair Wynn

Ein rhyfel ni. 2006. Read by Enid Hughes. 1 hour 38 minutes. TB 19472. Suggested reading age 9+


Stori sy'n sôn am hynt ffoaduriaid yr Ail Ryfel Byd a ddaeth i Sir Fôn yn y 1940au. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2007.

Hughes, Mair Wynn

Gem o gariad. 1991. Read by Mair J Jones. 4 hours 7 minutes. TB 8882.


Mae etifeddu tŷ ac ychydig arian yn rhoi cyfle i Glenys aildrefnu ei bywyd, i adael Llundain a lorwerth am byth a gwireddu ei breuddwyd o ennill bywoliaeth trwy sgrifennu. Cof plentyn sydd ganddi am Fryn Ffynnon a thre Penuwchwaen, ac wrth gwrs, does neb yno yn ei chofio erbyn hyn. Ond, tybed?

Hughes, Mair Wynn

Hela, sbecs! 1996. Read by Susan K Evans, 4 hours 13 minutes. TB 12210.


Gwenno druan! Dydy bywyd yn mynd yn ddim haws. Y tŷ a'i din am ei ben. Dad yn flin. Rhodri'n sgrechian efo poen yn ei ddannedd. Llŷr yn gythraul mewn croen. Mam bron a chracio dan y straen. Pawb yn disgwyl i Gwenno fod yn sgifi'r deyrnas. Ac i goroni popeth, Nain Tawelfa yn troi'n Nain Tŷ Ni.

Hughes, Mary

Fel mwclis. 2005. Read by Jean Evans, 2 hours 52 minutes. TB 14518.

Edrych yn ôl ar bethau trwy lygaid plentyn, yn ôl i ddiwedd y pedwar degau a'r pum degau yng nghymdeithas amaethyddol Arfon sydd yn y llyfr hwn. O afon Gwyrfai yn y mynyddoedd ar draws at Ddyffryn Nantlle – dyma fyd plentyndod yr awdures. Mae yma awydd am gadw'r bobl a'u byd ar gof cyn i bob arlliw o'r blynyddoedd hynny ddiflannu am byth.


Hughes, Rodney

Cymeriadau Gogledd Cymru. 1995. Read by Awel Jones, TB 16838.


Cyhoeddir y llyfr hwn fel teyrnged i'm diweddar briod, Rodney Hughes, Kestor, Llangefni, golygydd y North Wales Chronicle, a fu farw ym Medi 1994, yn 48 mlwydd oed.

Hughes, T Rowland

Yr ogof. 1945. Read by W H Roberts. 11 hours 30 minutes. TB 4094.


Nofel sydd â Joseff o Arimathea yn brif gymeriad ac sydd ag iddi gefndir wythnos olaf hanes yr Iesu adeg y Pasg.

Hughes, T Rowland

O law I law. 1953. 7 hours 45 minutes. TB 352.


Atgofion John Davies wrth chwalu'r hen gartref ar ôl colli ei fam ac wrth werth'r dodrefn o law i law.

Hunter, Jerry

Gwenddydd. 2010. Read by Betsan Llwyd. 5 hours 7 minutes. TB 19022.


Ceir yn y nofel bwerus hon stori ddirdynnol am berthynas milwr o frawd a'i nyrs o chwaer, ac erchylltra'u profiadau yng nghyfnod yr Ail Ryfel Byd. O gefn gwlad Cymru i ysbyty milwrol yn Lloegr a maes y frwydr ar y cyfandir, gwelwn effeithiau rhyfel ar unigolyn, teulu a chymdeithas. Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Blaenau Gwent, 2010.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page