Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page6/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Huws, Emily

Bownsio. 2008. Read by Rebecca Harries.1 hour 49 minutes. TB 19471.

Stori rymus gan awdures arobryn yn sôn am ferch yn ei harddegau cynnar sy'n darganfod nad yw ei mam wedi marw wedi'r cyfan. Nofel sy'n ymdrin â gobeithion preifat a realiti bywyd go-iawn; addas i ddarllenwyr 9-11 oed.

Huws, Emily

Carreg ateb. 2005. Read by Betsan Llwyd. 1 hour 42 minutes. TB 19474. Suggested reading age 9+
Huws, Emily

Eco. 2004. Read by Betsan Llwyd. 1 hour 17 minutes. TB 19473. Suggested reading age 9+


A novel portraying the tensions in the life of a 9 year old girl whose mother is an enthusiastic and active warrior, by a prizewinning, popular author. Winner of the 2005 Tir na n-Og Award.

Huws , Emily

Babi gwyrdd. 2006. Read by Betsan Llwyd. 1 hour 21 minutes. TB 19475. Suggested reading age 9+
Hywyn, Gwenno

Helynt y fideo. 1987. Read by Mari Jones. 1 hour 13 minutes. TB 11639. 8-11 yrs.


Bachgen penderfynol iawn yw Huw. Mae'n benderfynol o brynu'r beic rasio newydd sbon a welodd yn ffenest Beiciau Barcle a phan sylweddola fod pethau od iawn yn digwydd yn y siop ac yn y dref mae'n benderfynol o ddarganfod y gwir. Daw wyneb yn wyneb â lladron peryglus ond nid yw'n hawdd trechu bachgen mor benderfynol â Huw.

Hywyn, Gwenno

Will Sam (Cyfres Y Cewri 5). 1985. Read by Stuart Jones, 5 hours 24 minutes. TB 12265.

..i Gwasg Gwynedd am ddal i swnian ac am dderbyn nab ydw i na chawr na pherthynas pell nac agos i gawr. Dwbl diolch i Gwenno Hywyn am ei thrafferth a'i hir amynedd yn troi fy sgwrs fler, bytiog a gwasgarog i yn eiriau ffit i'w cynnwys mewn llyfr. Heyfd diolch i John Roberts, Y Ffor, am ei help efo'r lluniau.


Iolen, Selwyn

O Barc y Wern i Barc y Faenol. 2007. Read by Stuart Jones, 5 hours 32 minutes. TB 16093.


Atgofion Selwyn Griffith o'i fywyd cynnar ym Methel, Arfon hyd ei gyfnod fel archdderwydd Cymru, gan ganolbwyntio ar y digwyddiadau a'r cymeriadau pwysig yn ei fywyd.

Iorwerth, Dylan

Gohebydd yng Ngheredigion yn ystod y Flwyddyn Fawr : hanes John Griffith (Y Gohebydd). 2007. Read by J. O. Roberts, 1hrs 31mins. TB 15801.


Ystyrir Mai John Griffith oedd newyddiadurwr proffesiynol cyntaf Cymru. Ni chanolbwyntir yn y llyfryn hwn ar ei adroddiadau o Unol Daleithiau America, nac ychwaith ar ei adroddiadau o'r Senedd Yn Llyndain ond yn hytrach ar brif waith ei fywyd, o bosibl - ei ohebu am etholiad chwyldroadol 1868, ac yn enwedig felly o Geredigion. Nid llais hanesydd uniongred a glywch chi yn y cyffwyniad disglair hwn ond perorasiwn gan ohebydd proffesiynol cyfoes sy'n cydymdeimlo ac yn deall.

Iwan, Llion

Yr anweledig. 2008. Read by Robin Griffith. 5 hours 25 minutes. TB 19020. Contains language which might be considered offensive

Nofel afaelgar am Hani o Affganistan a Jon, milwr Americanaidd, a'r ddau fywyd sy'n eu rhannu ac yn eu huno. Yng nghysgod mynyddoedd yr Hindu Kush mae teulu'r bugail ifanc Hani yn ofni bod storm ar gyrraedd. Draw yn anialwch Saudi Arabia mae Jon, peilot Americanaidd, yn dioddef hunllefau yn sgil y cyrchoedd bomio. Mae llwybrau'r ddau ar fin croesi, gan chwalu dau fyd am byth.


James, E Wyn

Glyndwr: a gobaith y genedl. 2001. Read by J O Roberts, 2 hours 43 minutes. TB 15142.


'Cenedl heb gof, cenedl heb galon.' Ac yn y cof hwnnw, y mae gan Owain Glyndwr le allweddol, heddiw fel erioed. Wrth edrych yn ol dros y canrifoedd, gwelwn y portread o Glyndwr yn newid yn syfrdanol o gyfnod I gyfnod.

Jenkins, Gwyn

Prif weinidog answyddogol Cymru: cofiant Huw T. Edwards. 2007. Read by Iolo Povey, 8 hours 16 minutes. TB 15870.


Cofiant cynhwysfawr i Huw T Edwards - un o'r ffigurau mwyaf dylanwadol yng Nghymru yn yr 1950au, a dyn a adwaenid fel 'Prif Weinidog Answyddogol Cymru' yn anterth ei yrfa.

Jones, Alun

Ac yna clywodd swn y mor. 1998. Read by Gwyneth Jones. 8 hours. TB 12275.


Hon yw un o'r norfelau mwyaf darllenadwy i gael ei chyhoeddi yn Gymraeg. Hwyrach y gellid dweud fod nofel dditectif, nofel serch a nofel gymdeithasol i gyd wedi'u plethu'n un ynddi. Oes, mae yma ddyn ifanc yn cael ei gyhuddo o dreisio merch, ac mae yma hefyd haid o blismyn yn ceisio cornelu lleidr gemau, ond cawn hefyd gyfarfod a nifer o gymeriadau sydd fel pe baent wedi tyfu'n naturio o bridd Pen Llyn. Ac yn gyfeiliant i'r cyfan clywir sen y mor.

Jones, Bet.

Beti Bwt. 2008. Read by Bet Jones, 3 hours 53 minutes. TB 15997.

Nofel wedi'i seilio ar atgofion plentyn yn Nhrefor, Pen Llŷn. Ceir yma ddarlun byw o fywyd pentrefol chwarelyddol Cymreig yn y 1950au. Daeth y gyfrol yn ail yng nghystadleuaeth y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol 2007.

Jones, Ceri Wyn.

Dauwynebog. 2007. Read by Marrian Jones, 1 hour 54 minutes. TB 15666.


Byddai'n braf gan Ceri Wyn Jones wybod beth yw beth yn y byd. Byddai'n braf cael sicrwydd taw un ffordd iawn sydd, a bod modd dehongli a mynegi popeth yn ol y sicrwydd hwnnw. Byddai'n braf cael meddu ar un wyneb yn unig. Yn Dauwynebog, mae'r bardd o Aberteifi'n archwilio'r gwrthdaro parhaus rhwng y mewnol a'r allanol, rhwng gweledigaeth ddyrchafol y gallon a rheswm didostur yr ymennydd, a rhwng y dweud a'r gwneud. Dyma gyfrol sy'n llawn deuoliaeth, yn dathlu a diawlio cymhlethdod byw a bod ar ymyl sawl dibyn - yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol, ac yn ysbrydol. O ganlyniad, dyma gasgliad sydd yn llawn gwrthgyferbyniadau trawiadol, o fewn cerddi unigol a rhwng y cerddi hynny.

Jones, Cledwyn.

Mi wisga'i gap pig gloyw: John Glyn Davies, 1870-1953: shantis, caneuon plant a cherddi Edern. 2003. Read by Cledwyn Jones, 6 hours 10 minutes. TB 13356.

John Glyn Davies yn ŵr amryddawn yn gerddor wrth reddf, yn fardd dawnus, ac yn ysgolhaig yr ieithoedd Celtaidd. Amhosibl fyddai gwneud cyfiawnder â'i holl ddoniau a'i ddiddordebau mewn un llyfr, felly canolbwyntiais yma ar ei ganeuon, y shantis, caneuon y môr a'r caneuon ar gyfer plant, heb anghofio am nifer o'i gerddi sydd yn Cerddi Edem a gyhoeddwyd ar ôl ei farwolaeth.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page