Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page8/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Jones, John William.

Crefft, cledd, cennad. 1971. Read by R Llewelyn Thomas, 5 hours 15 minutes. TB 2089.

Mae darllen yr hunangofiant hwn yn brofiad ynddo'i hun, gan fod J W Jones, a dawn unigryw i'w glywed yn siards ym mhob paragraff, yn ddifrifol, yn ddigrif neu'n fygythiol. Yn union fel efo.

Jones, Marged

Nel fach y bwcs. 1992. Read by Rhiannon Efans. 2 hours 30 minutes. TB 9985.


Hanes merch a hwyliodd i'r Wladfa ym 1870 ac a dreuliodd ei blynyddoedd cynnar yno. Cyflwynir darlun cofiadwy o galedi bywyd bob dydd ar y paith.

Jones, Marged Lloyd

O drelew i Dre-fach. 2007. Read by Jean Evans, TB 14578.


Plentyn bach oedd Ellen Davies pan ymfudodd ei theulu i Batagonia yn 1875, yn rhan o'r fintai obeithiol oedd a'u bryd ar wireddu breuddwyd ramantus Michael D. Jones. Ond ym 1990 bu'n rhaid i'r teulu symud yn ol i Grymru ac ailsefydlu ym mhentre Dre-fach Felindre. Er iddi ddioddef tlodi a chyni yn ystod ei magwraeth, roedd hiraeth Nel am Batgonia'n ddirdynnol. 'Er fy mod yn siarad Cymraeg' meddai, 'theimlais i erioed fy mod yn perthyn i Gymru'.

Jones, Marged Lloyd

Siabwcho. 2002. Read by Jean Evans, TB 14649.


Does fawr o gysur i Jini John yn Llety'r Wennol: Mamo'n ddiflas drwy'r amser ac ofn y bydd Dyta'n ei siabwcho - ei cham-drin-eto. Pan ddaw'n amser mynd i'r ysgol, caiff gobeithion merch fach chwilfrydig fel Jini eu dryllio, oherwydd creulondeb y Mistir a gemau hurt rhai o'r bechgyn mawr. Unsuitable for family reading.

Jones, Meinir Pierce

Y gongol felys. 2005. Read by Bethan Gwilym, 2 hours 35 minutes. TB 14865.

Mae gan Edith Morwenna Williams lawer iawn i'w adrodd am yr hyn ddigwyddodd iddi hi a'i theulu ar fferm y Gongol Felys adeg y Pasg, 1912. Mae mystery yn beth mawr gan Edith, oherwydd does dim llawer ohono yn y bywyd digynnwrf y mae hi a'i chwaer a'i brawd a'i modryb yn ei fyw yn eu cartref gwledig yng ngogledd Cymru. Mae hi'n gwybod am y byd, fel plentyn pob capten llong, ond wyr hi ddim cymaint am fyw. Ac mae Edith yn crefu am gyffro, am ryw antur i ddod a thorri'n donnau dros wastadrwydd ei bywyd, bywyd sydd fel y llyn ar ddiwrnod rhewllyd. Ond pan ddaw'r dirgelwch, daw a llawer gormod yn ei sgil.

Jones, Penri

Cymru Ar Werth. 1990. Read by Mair J Jones. 7 hours 46 minutes. TB 9090.


'Mond cael golwg ar awyren Brian Andrews, datblygwr yn drewi o bres, wnaeth Mos a dyna fo mewn cell yn cael ei hambygio gan lymbar o blismon. Daw Nest Afan rywiol a Mentrus i'w helpu, ond am bris - cythral o bris! Meddwad fawr a chorwynt o her a rhamant yn sgubo'r cymeriadau i gynllwyn treisiol. Rhwygir Mos rhwng dwy ferch bur wahanol a dau ddull o weithredu dros Gymru.

Jones, R Arwel

Hyd ein hoes: llesiau cymru. 1999. Read by Stewart Jones, 3 hours 47 minutes. TB 14585.

Tempus oral history. Casgliad o atgofion Cymry Cymraeg o bob oed a chefndir daeryddol a chymdeithasol a geir yma ac a ddewiswyd gan Arwel Jones o blith degau o gwyeliadau a wnaed gan Owain Arfon Williams a Jon Gower o BBC Radio Cymru ar gyfer y gyfres Radio "Hyd ein hoes", yn rhan o Gynllun "Hanes Llafar y Mileniwm" a drefnir gan y BBC.


Jones, R Merfyn

Cymru 2000 : hanes Cymru yn yr Ugeinfed Ganrif. 1999. Read by Arwel Jones, 12 hours 4 minutes. TB 13556.


Yn debyg i'r gyfres deledu cyflwynir y penodau fesul thema, mae'r bennod agoriadol yn trafod ac yn dadansoddi'r datblygiadau a'r bygythiadau economaidd a wynebodd Cymru gan ddangos mai nhw oedd y sbardun i gymaint o'r newidiadau pellgyrhaeddol a ddilynodd. Yna mae'r awdur yn symud ymlaen i drafod pynciau mor amrywiol â chwaraeon a rhyfel, gwleidyddiaeth a'r Gymru amlddiwylliannol, mudiadau protest a newidiadau cymdeithasol, datganoli a diwylliant poblogaidd menywod ac ieithoedd Cymru, cyn cloi gyda phennod ar Gymru a'r Byd.

Jones, R Tudur

Grym y gair a fflam y ffydd: ysgrifau ar hanes crefydd yng Nghymru. 1998. Read by Geraint Jones, 15 hours 30 minutes. TB 14970.

Wrth drafod cyfraniad R. Tudur Jones i ysgolheictod, dywedodd yr Athro R. M. Jones: "Pan gofiwn swm enfawr ac amlochredd gwaith Tudur Jones, diau y cesglir maes o law ... mai ef yw prif arweinydd meddyliol crefydd Cymru ers Thomas Charles a Thomas Jones (Dinbych), a chawr Protestaniaeth Cymru yn yr ugeinfed ganrif." Ceir yn y gyfrol hon ddetholiad o brif ysgrifau R. Tudur Jones ar hanes crefydd yng Nghymru ynghyd ag amryw sy'n gweld golau dydd yma am y tro cyntaf. O'u hystyried ochr yn ochr a'i weithiau eraill, maent yn cadarnhau barn yr Athro Geraint H. Jenkins fod eu hawdur, yn ogystal a bod yn 'un o feistri rhyddiaith Gymraeg', yn 'hanesydd Cristnogol o bwys y mwyaf, yn wir, yn hanes ein cenedl'.


Jones, Rhian Pierce

Hufen ia Helene. 2000. Read by Susan K Evans, 1 hours 22 minutes. TB 12223.


Guto yw'r cyntaf i gael gweld y fan hufan ia newydd anhygoel a ddyfeiswyd gan ei Yncl Tomaz o Baris, Ffainc. Yn well fyth, mae Guto'n cael gwerthu hufen i Helene o'r fan i'r bobl ar y traeth yn ystod gwyliau'r haf.

Jones, Shoned Wyn

Adlais. 1991. Read by Helen Graville. 3 hours 45 minutes. TB 10800.


Ar ôl ymweliad ag eglwys Llanrhodyn, mae bywyd Llio'n trawsnewid. Mae ei hagwedd yn caledu a'i pherthynas a Rhys yn annisgwyl o stormus; daw hunllefau i'w hysu a chwestiynau i'w chorddi. Wnelo Gwawr, merch gegog a sbeitlyd, rywbeth â hyn? Oes ganddi afel ar Rhys? Pa rym sy'n rhwygo'u bywydau'n ddarnau? Tybiai Llio fod yr ateb yn gorwedd ym mynwent Llanrhodyn.

Jones, Stewart

Dwi'n deud dim deud ydw i. 2001. Read by Stewart Jones, 4 hours 40 minutes.


Cyfres y cewri; 24. Er mai fel actiwr y mae Stewart Jones fwyaf adnabyddus, nid profiadau llwyfan a sgrin yn unig a geir yn yr hunangofiant hwn. Ceir yma ddarlun cynnes o fywyd yn Eifionydd ei blentyndod a sonnir yn agored am y 'dirgelwch' oedd ynghlwm a'r plentyndod hwnnw a'r modd y llwyddodd i'w ddatrys maes o law. Bu'n saer coed, yn cadw siop a chadw gwesty ac, wrth gwrs, fe fu hefyd yn y busnes cario! Ioan Roberts fu'n cofnodi'r hanes a cheir Cyflwyniad gan Wil Sam, tad Ifas y Tryc.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page