Welsh Talking Books August 2012Download 151.16 Kb.
Page9/16
Date conversion09.01.2018
Size151.16 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Jones, Tegwyn

Y mabinogion : hud yr hed chwedlau celtaidd. 1998. Read by R Alun Evans.1 hour 50 minutes. TB 12061.

Cyfres newydd yn amcanu at gyflwyno detholion o lenyddiaeth Gymraeg o'r cyfnod cynharaf hyd heddiw. Yn y gyfrol hon, ceir detholiad o drysorau rhyddiaith mwyaf hudolus a chyfarwydd yr Oesoedd Canol, yn llawn hud a lledrith a champau ac anturiaethau rhyfeddol i ddifyrru darllenwyr heddiw fel deiliaid y llysoedd gynt.

Jones, Thomas Llew

Dirgelwch yr ogof: nofel am smyglwyr.1989. Read by William Paganuzzi. 5 hours 10 minutes. TB 11540.


Saif pentre bach Cwmtydu mewn hen gilfach ddofn a chreigiog ar lan y môr yn Sir Aberteifi. Erbyn heddiw mae'n bentre bach digon tawel a heddychlon, ond unwaith, bron ddwy ganrif yn ôl, fe fu'r smyglwr enwog, Sion Cwilt, yn glanio llwythi o gontraband ar draeth garw a charegog Cwmtydu.

Jones, Thomas Llew

Tan ar y comin. 1997. Read by Huw John Hughes. 4 hours 16 minhutes. TB 11881,


Mae'r nofel yn dweud beth a ddigwyddodd i Tim, y sipsi, ar ôl iddo gael ei adael yn blentyn amddifad ar gomin Glanrhyd, heb ddim yn y byd ond y garafan a'r gaseg - o ie - a'r ebol, wrth gwrs, a gafodd ei eni ar yr un noson ag y bu farw'r hen ŵr.

Jones, Thomas Llew

Trysor y môr ladron. 1960. Read by J O Roberts, 8 hours 45 minutes. TB 170.


Mordaith gyffrous y "Bristol Maid" i'r Gorllewin i ddwyn trysor y Sbaenwyr. Stori a symud cyflym gyda Harri Morgan a'i griw.

Jones, Thomas Llew.

Geiriau a Gerais. 2001. Read by Jean Evans, 2 hours 11 minutes. TB 14901.

Yn y casgliad arbennig hwn, cewch gyfle i rannu detholiad T. Llew Jones o'r cerddi hynny sydd wedi ei gynnal a'i gysuro gydol ei oes. Ac yntau bellach yn 91 mlwydd oed, dyma'r llinellau a'r penillion hynny sydd wedi 'mynnu canu'n y co' ar hyd y blynyddoedd. Mae'r flodeugerdd yn cynnwys darnau gan feirdd o Gymu benbaladr, gan gynnwys Bois y Cilie, R. Williams Parry, Dic Jones - ynghyd ag ambell gerdd gan T.Llew ei hunan.

Jones, Thomas Llew.

Barti Ddu o Gasnewy' Bach. 1973. Read by J O Roberts, 7 hours 45 minutes. TB 2901.
Keaney, Brian

Ysgol Jacob. 2010. Read by Garry Owen, 5 hours 54 minutes. TB 18140. Age Range 13+


Mae bachgen yn deffro ynghanol cae. All e ddim cofio sut cyrhaeddod e yno neu hyd yn oed pwy yw e go iawn. Y cyfan mae e'n ei wybod i sicrwydd yw ei enw, Jacob. Dyma stori am daith drwy ofn tuag at obaith, dewis rhwng gorffennol na elli di ei gofio a dyfodol na elli di ei ragweld. Wyt ti'n ddigon dewr i fynd ar y daith honno a gwneud y dewis?

Lewis, Caryl

Martha, Jac a Sianco. 2004. Read by Jean Evans, 5 hours 50 minutes. TB 14344.


Mae'r chwaer a'r ddau frawd yn rhai gwerth eu nabod. Y Fartha drafferthus, ofalus o bawb gan arbed dim arni ei hun. Jac y brawd mawr a'i ddwylo carniog yn byw i ffarmio nes daeth yr hoeden Judy i'w wirioni. A Sianco wedyn, y brawd bach hoffus ac agos-aton-ni.

Lewis, Caryl

Y Gemydd. 2007. Read by Jean Evans, 7 hours. TB 14987.

Dyma bortread grymus o gymeriadau brith sy'n byw ar gyrion cymdeithas. Cymeriadau unig a'u bywoliaeth yn ddibynnol ar y farced sydd ar fin cau. Dilynir argyfwng Mair, sy'n crafu byw wrth drin a gwerthu gemau a chlirio tai - nes y daw un gem i drawsnewid ei bywyd yn llwyr.

Lewis, Caryl

Plu. 2008. Read by Jean Evans, 3 hours 15 minutes. TB 16549.


Dyma ddeuddeg o storiau cyfareddol sy'n darlunio'r berthynas rhwng dyn a'I gyd-ddyn. Gyda natur yn gefnlen a hwnnw'n newid o dymor i dymor, mae'r plu'n llinyn cyswllt sy'n gwau drwy'r storiau, megis 'Elyrch' a 'Sguthan', gan oglais a swyno dychymyg y darllenydd.

Lewis, Caryl

Jackie Jones. 2008. Read by Casi Wyn, 2 hours. TB 16608.


Stori sydyn. Nofel yn y gyfres o gyfrolau byr a chyflym Stori Sydyn. Stori ddirgelwch yw hon am y gyfreithwraig Jackie Jones, sy'n byw ei bywyd cymdeithasol ar y we. Er cymaint yw'r hwyl mae'n ei gael ar wefan rhwydweithio cymdeithasol mae mewn peryg o golli llawer mwy?

Lewis, Caryl

Naw mis. 2009. Read by Branwen Gwyn, 12 hours 38 minutes. TB 18142.


Mae'n cymryd naw mis i greu bywyd newydd ond cymer naw mis hefyd i berson farw ... Nofel am ddiflaniad merch yw Naw Mis, ac effaith hynny ar ei theulu a'i chymuned. Dyma nawfed nofel yr awdures a enillodd wobr Llyfr y Flwyddyn gyda'i chyfrol Martha, Jac a Sianco.

Lewis, Delyth

Sbectol am byth.1981. Read by Emyr Roberts. 51 minutes, TB 11719. 8-11 yrs

Diwrnod du yn hanes Alun Lloyd oedd y dydd Sadwrn yr aeth i nôl ei sbectol a chael torri ei wallt gan farbwr dieithr. Roedd meddwl am fynd i'r ysgol fore Llun, ac yntau'n edrych fel drychiolaeth, yn gwneud iddo deimlo'n sâl. Ond cyn diwedd y diwrnod hwnnw bu'r sbectol a'r gwallt yn help iddo gyflawni ei ddymuniad pennaf.

Lewis, Gwion

Hawl i'r Gymraeg. 2008. Read by Gerrallt Jones, 4 hours 46 minutes. TB 16186.


Dyma gyfrol arloesol yn ymwneud â statws a hawliau siaradwyr Cymraeg - y gyfrol gyntaf erioed i osod y Gymraeg yng nghyd-destun cyfraith rhyngwladol a chyfraith Ewrop. Cyfrol feistrolgar sy'n cyflwyno'r ddadl dros ddeddfwriaeth Gymraeg.

Lewis, Gwyneth

Y llofrudd iaith. 1999. Read by John Gwilym Jones, 1 hour 2 minutes. TB 14343.


Os gall iaith farw, all rhywun ei lladd. Pwy sy'n gyfrifol am y corff ar y staer a thranc ein mamiaith? Y bardd? Yr Archifydd? Y ffarmwr ynteu'r cugydd? Mae'r pentre'n llawn o sibrydion a chymhellion tywyll, ac mae bwystfil peryglus yn crwydro'r mynyddoedd. At bwy y bydd Carma, y Ditectif, yn pwyntio bys? Ydych chi'n siwr nad chi sydd ar fai?

Lewis, J R

Cwrt y Gŵr Drwg. 1978. Read by Wyn Bowen Harries. 6 hours TB 4606.

Darllenwyd gan Wyn Bowen Harries. Nofel antur/dditectif gyffrous yw hon. Ni wyr neb lle mae Cwrt y Gŵr Drwg. Neb, hynny yw, ond Yr athro John Griffiths, ac mae ef wedi marw, wedi'i saethu ei hun mewn bwthyn unig. Yn y cwest, y mae Gwydion Rhys yn sylweddoli'n fuan iawn fod rhywbeth o'i le ar y dystiolaeth a gynigir am ei farw. Mae amheuon Gwydion yn ei arwain I berygl dybryd.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


The database is protected by copyright ©hestories.info 2017
send message

    Main page