Pieteikums studiju programmas akreditācijaiDownload 7.38 Mb.
Page1/80
Date29.05.2018
Size7.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes

novērtēšanas centramPIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI


Augstākā izglītības iestādes nosaukums


Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218Studiju programmas nosaukums

Teoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

43221

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

4 gadi jeb 8 semestri pilna laika


klātienes studijās

160 kredītpunkti


Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārēja vidējā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija

Humanitāro zinātņu bakalaurs Teoloģijā un reliģiju zinātnē

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Teoloģijas fakultāte


Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot arakreditāciju saistītos jautājumus
LU TF dekāns


Asoc.prof. Dr. theol. Juris CālītisTeoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura studiju programmas direktors


Doc. Dr. theol. Ralfs Kokins

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes

novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI


Augstākā izglītības iestādes nosaukums


Latvijas Universitāte

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Raiņa bulv. 19

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 7034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 3341000218Studiju programmas nosaukums

Teoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura akadēmiskā studiju programma

Studiju programmas kods

43221

iStudiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika

klātienes studijās,

3,5 gadi jeb 7 semestri nepilna laika studijās

120 kredītpunkti

Prasības, sākot studiju programmas apguvi

Vispārēja vidējā izglītība

Iegūstamā kvalifikācija

Humanitāro zinātņu bakalaurs Teoloģijā un reliģiju zinātnē

Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU Teoloģijas fakultāte


Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot arakreditāciju saistītos jautājumus
LU TF dekāns


Asoc.prof. Dr. theol. Juris CālītisTeoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura studiju programmas direktors


Doc. Dr. theol. Ralfs Kokins

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātesnovērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI
Augstākās izglītības iestādes nosaukums


Latvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586,

Latvija Tālr.: 7034301, 7034433


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs


Nr. 3341000218Studiju programmas nosaukums


Teoloģijas maģistra akadēmiskā studiju programma


Studiju programmas kods


45221


Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

2 gadi jeb 4semestri pilna laika

klātienes studijās

2,5 gadi jeb 5 semestri nepilna laika studijās

80 kredītunkti


Prasības, sākot studiju programmas apguvi


Bakalaura grāds, otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā izglītība


Iegūstamā kvalifikācija


Humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē


Vieta, kurā īsteno studiju programmu


LU Teoloģijas fakultāte

Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586,

Latvija Tālr.: 70343441, 7034433

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumusDocente, Dr.filoz. Anta Filipsone,

studiju programmas direktoreLU Teoloģijas fakultātes dekāns


asoc. prof. J. Cālītis

Teoloģijas maģistra studiju programmas direktore

docente A. FilipsoneSatura rādītājs

1. Senāta lēmumi par studiju programmu apstiprināšanu 7

2. Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija 9

3. Studiju programmu akreditācijas lapu kopijas 10

4. AIP atzinums par studiju programmas īstenošanas nepieciešamību 12

5. Līgumi par studentu pārņemšanu 13

7. Atsauksmes 19

7.1. Atsauksmes no radniecīgām mācību iestādēm 19

7.2. Darba devēju atsauksmes 23

8. Studiju programmu anotācijas 25

8.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura studiju programma. 25

8.2. Teoloģijas Maģistra studiju programma. 26

9. Studiju programmu vispārējs raksturojums 27

9.1. Studiju programmu īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 27

9.1.2. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 27

9.1.2. Teoloģijas MSP 30

9.2. Studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 31

9.2.1. Programmu atbilstība darba tirgus prasībām 31

9.2.2. Studiju programmu atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 35

9.3. Studiju programmu salīdzinājums ar Latvijas un Eiropas Savienības valsts atzītu augstskolu programmām 37

9.3.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 37

9.3.2. Teoloģijas MSP 40

9.4. Studiju programmu organizācija 42

9.4.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 42

9.4.2. Teoloģijas MSP 48

9.5. Studiju programmu finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 52

9.5.1. Finansēšanas avoti 52

9.5.2. Infrastruktūras nodrošinājums. 52

9.6. Imatrikulācijas noteikumi 52

9.7. Studiju programmas praktiskā realizācija 53

9.7.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 53

9.7.2. Teoloģijas MSP. 54

9.8. Vērtēšanas sistēma 55

9.8.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 55

9.8.2. Teoloģijas MSP 56

9.9. Programmu iekšējās kvalitātes nodrošināšanas mehānisma darbība. 57

9.10. Studējošie 58

9.10.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 58

9.10.2. Teoloģijas MSP 68

9.10.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā (BSP un MSP) 71

9.11. Studiju programmās nodarbinātais personāls 74

9.11.1.Akadēmiskā personāla sastāvs 74

9.11.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni, projektu vadība 76

9.11.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 77

9.12. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums 78

9.13. Struktūrvienību uzskaitījums 78

9.14. Ārējie sakari 79

9.14.1. Sadarbība ar darba devējiem 79

9.14.2. Sadarbība ar citām, līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs. 79

9.14.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs 80

9.14.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmās 80

9.14.5. Ārvalstīs studējošie apmaiņas programmas ietvaros 82

9.15. Studiju programmas attīstības plāns 82

9.15.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 82

9.15.2. Teoloģijas MSP 86

9.16. Programmu SVID analīze 86

9.16.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 86

9.16.2. Teoloģijas MSP 89

10. Studiju programmu izmaksu aprēķins. 90

10.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 90

10.2. Teoloģijas MSP 91

11. Studiju plāni 92

11.1. Teoloģijas un reliģiju zinātnes Bakalaura studiju programma, pilna laika forma (8 semestri) 92

11.2. Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma, pilna laika forma (6 semestri) 101

11.3. Teoloģijas un reliģiju zinātnes bakalaura studiju programma, nepilna laika forma (7 semestri) 107

11.4. Teoloģijas MAĢISTRA studiju programma, pilna laika forma (4 semestri) 111

11.5. Teoloģijas MAĢISTRA studiju programma, pilna laika forma (4 semestri) 3+2 moduļa ietvaros 114

11.6. Teoloģijas MAĢISTRA studiju programma, nepilna laika forma, 5 semestri 118

12. Pielikumi 122

12.1. Bakalaura studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti 122

12.2. Maģistra studiju programmā ietverto kursu apraksti 359

12.3. Akadēmiskā personāla sastāvs 427

12.3.1. BSP 427

12.3.2. MSP 428

12.3.3. BSP mācībspēku nodarbinātība programmas realizācijā 429

12.4. Akadēmiskā personāla piedalīšanās dati starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos 2000.-2006. gadā 435

12.5. Akadēmiskā personāla CV 437

12.6. Studējošo, absolventu, darba devēju aptaujas materiāli, anketu paraugi 488

12.7. LU aptaujas par programmas kvalitāti datu apkopojuma paraugs 491

12.8. LU aptaujas par pasniedzēju un kursu docēšanas kvalitāti datu apkopojuma paraugs 493

12.9. Teoloģijas fakultātes Studentu pašpārvaldes veiktās aptaujas apkopojums (BSP) 495

12.10. Studentu neatkarīgo aptauju jautājumi (Teoloģijas fakultātes Studentu pašpārvaldes anketa) 500

12.11. 2004. gada Studentu apraujas rezultāti par „3+2” vai „4+2” modeļiem: 501

12.12. Potenciālo darba devēju aptaujas jautājumi (paraugs) 503

12.13. LU Teoloģijas fakultātes veiktās absolventu aptaujas lapas paraugs 505

12.14. LU studējošo aptaujas anketa 507

12.15. 2006. gada MSP studentu aptaujas rezultāti 509

12.16. Absolventu aptaujas anketa 511

12.17. Darba devēju aptaujas anketa 513

12.18. BSP un MSP akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra atskaites periodā 2000.-2006. g. (izlase). 514

12.19. Studiju programmu materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 518

12.19.1. Bibliotēkas resursi 518

12.19.2. Materiāli tehniskais nodrošinājums 519

12.20. Metodiskie norādījumi, kā izstrādāt bakalaura darbu 521

12.21. Noslēguma darbu vērtēšanas kritēriji 530

12.22. BSP studentu statistikas dati 531

12.23. BSP studējošie ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros 545

12.24. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP salīdzinājums ar Tartu universitātes BSP 547

Bachelor’s thesis 4 CP 550

12.25. Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP salīdzinājums ar Bernes universitātes teoloģijas BSP 551

12.26. .LU Teoloģijas MSP salīdzinājums ar vienu Latvijas un divām ES studiju programmām 552

12.26.1. LU Teoloģijas maģistra un Latvijas Kristīgās Akadēmijas teoloģijas maģistra programmu salīdzinājums 552

12.26.2. LU Teoloģijas maģistra un Tartu Universitātes (Igaunija) Teoloģijas maģistra (MA in Theology) programmu salīdzinājums 554

12.26.3. LU Teoloģijas maģistra un Ekseteras Universitātes (Anglija) teoloģijas maģistra (MA in Theology) programmu salīdzinājums 557

12.27. Reklāmas un informatīvie izdevumi 559

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām 561

12.28. Aizpildītu diplomu un tā pielikumu paraugi 571Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page