Sl glasnik rs prosvetni glasnikDownload 1.58 Mb.
Page1/26
Date04.09.2017
Size1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
PRAVILNIK
O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL BANKARSKI SLUŽBENIK

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2005, 21/2007, 8/2009 i 5/2011)


Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuje se nastavni plan i program ogleda za obrazovni profil bankarski službenik, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2

Program ogleda iz člana 1. ovog pravilnika ostvaruje se u skladu sa:

1. Pravilnikom o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama ("Službeni glasnik SRS - Prosvetni glasnik", broj 6/90 i "Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05 i 6/05), i to sa nastavnim planom i programom:

1) srpskog jezika i književnosti;

2) srpskog jezika kao nematernjeg jezika;

3) jezika nacionalnih manjina;

4) ruskog jezika;

5) francuskog jezika;

6) fizičkog vaspitanja;

7) muzičke umetnosti;

8) likovne umetnosti;

9) građanskog vaspitanja i

2. Pravilnikom o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za srednje škole ("Prosvetni glasnik", br. 6/03, 2/04 i 9/05).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

 

Samostalni član Pravilnika o dopuni


Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil bankarski službenik


("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2009)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku", a primenjivaće se počev od školske 2009/2010. godine.

 


Samostalni član Pravilnika o izmeni
Pravilnika o nastavnom planu i programu ogleda za obrazovni profil bankarski službenik


("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/2011)

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OGLEDA 

Područje rada: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

 

Oblast: EKONOMIJA 

Obrazovni profil: BANKARSKI SLUŽBENIK - ogled

 

Trajanje obrazovanja: četiri godineCilj ogleda:

Unapređenje kvaliteta i osavremenjivanje obrazovno-vaspitnog rada kroz:

- uvođenje u svakodnevnu nastavnu praksu savremenih i efikasnih metoda rada sa učenicima;

- uvođenje novog nastavnog plana i programa u cilju ostvarivanja ishoda stručnog obrazovanja i obrazovanja uopšte;

- uvođenje Engleskog jezika kao jednog od obaveznih stranih jezika I ili II u nastavni plan i program prema zahtevima bankarske struke.

- uvođenje drugog obaveznog stranog jezika koga određuje sama škola u kojoj se sprovodi ogled na osnovu strukture upisanih učenika u ogledno odeljenje (da li su učili dva strana jezika u osnovnoj školi i koji su to strani jezici) ali i kadrovskih, organizacionih i prostornih mogućnosti same škole u kojoj se ogled sprovodi;

- povećanje fonda časova vežbi radi uspešnog ostvarivanja ciljeva obrazovanja za ovaj obrazovni profil;

- uspostavljanje višeg nivoa korelacije nastavnih sadržaja;

- izradu kriterijuma ocenjivanja i građenja standarda ocenjivanja učenika;

- proveru koncepta stručne mature.

Uvođenje organizacionih novina:

- prilagođavanje organizacije nastavnog procesa u školi, u okviru godišnjeg fonda časova, a u skladu sa očekivanim ishodima stručnog obrazovanja i uslovima rada u školi i na radnom mestu;

- nastavni sadržaji su organizovani modularno za pojedine opštestručne i sve stručne predmete;

- moduli se realizuju kroz teorijsku nastavu, vežbe i nastavu u bloku;


Očekivani ishodi ogleda

Brzo adaptiranje učenika na uslove rada.

Unapređen i kvalitetan obrazovno-vaspitni rad kroz:

- efikasnije i podsticajnije metode rada sa učenicima primenjene u svakodnevnoj obrazovnoj praksi;

- efikasnije usvajanje generativnih, transfernih i funkcionalnih znanja i veština, relevantnih za buduću profesiju kao rezultat modularnog pristupa;

- ocenjivanje učenika u odnosu na očekivane ishode;

- razvijanje sistema praćenja ostvarenosti nastavnog programa na nivou škole i na nivou Republike.

Trajanje ogleda

Ogled se sprovodi od 1. septembra 2005. godine kroz najmanje tri generacije upisanih učenika. Odluku o prestanku ogleda doneće, nakon procene rezultata, ministar prosvete i sporta.


Način ostvarivanja ogleda

Ogled se ostvaruje na osnovu ovog nastavnog plana i programa.

Nastaviće se sa organizovanjem obuke nastavnika za primene novih metoda rada sa učenicima, primene novog nastavnog programa i objektivnog ocenjivanja u svakodnevnoj obrazovnoj praksi.

Obuka za nastavnike srednjih stručnih škola u kojima se ostvaruje program ovog ogleda, organizuje se u sledećim oblastima koje su bitne za unapređenje kvaliteta obrazovnog rada:

- nova koncepcija obrazovanja (usmerenost na ciljeve i ishode obrazovanja, modularni pristup u obrazovanju);

- stručno usavršavanje nastavnika za primenu novih nastavnih metoda;

- stručno usavršavanje nastavnika u okviru matične struke.

Nastavnici srednjih stručnih škola će u okviru obrazovno - vaspitnog rada primenjivati metode rada i ocenjivanja za koje su obučavani na seminarima.

U okviru Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja i stručnih aktiva zajednica stručnih škola biće izdvojene ključne teme u okviru kojih je potrebno stručno usavršavanje nastavnika.

Stručni timovi u školama i na nivou Republike će sarađivati na horizontalnom i vertikalnom povezivanju nastavnih sadržaja kako sa autorskim timom, tako i sa predstavnicima privrede.

Planirana je izrada testova sa zajedničkim sadržajima i zajednički postavljenim kriterijumima od strane stručnih timova koji će se formirati pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - Centru za stručno i umetničko obrazovanje i Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Način polaganja stručne mature biće propisan posebnim podzakonskim aktom.


Uslovi ostvarivanja programa ogleda

Ogled će se ostvarivati u uslovima svakodnevnog obrazovno - vaspitnog rada u školama.  

Njegovo ostvarivanje podrazumeva uključenost i saradnju nastavnika i pomoćnih nastavnika u okviru stručnih timova i stručnih organa u školama.

Vrsta stručne spreme nastavnika i pomoćnih nastavnika za ostvarivanje oglednog programa propisana je posebnim pravilnikom.

Ministarstvo prosvete i sporta, Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje i međunarodni programi podrške reformi stručnog obrazovanja pružiće kadrovsku i materijalnu podršku za realizaciju obuke nastavnika, materijal za rad, praćenje i evaluaciju ogleda.

Praćenje i vrednovanje ogleda

Praćenje i vrednovanje ogleda obavljaće Zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja - Centar za stručno i umetničko obrazovanje i prosvetni savetnik, a na osnovu posebnog uputstva za praćenje realizacije oglednih programa koje će biti naknadno publikovano.

Primena ogleda će biti praćena najmanje četiri puta u toku školske godine.

Na kraju školske godine, na osnovu različitih upitnika i izveštaja, biće ispitani ishodi obrazovno - vaspitnog rada, adekvatnost ocenjivanja, mišljenja učenika i nastavnika.

Rezultati ogleda biće objavljeni na način dostupan široj stručnoj javnosti.

I CILJEVI I OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA

za obrazovni profil BANKARSKI SLUŽBENIK - ogled

CILJEVI STRUČNOG OBRAZOVANJA

OČEKIVANI ISHODI STRUČNOG OBRAZOVANJA

Po završenom obrazovanju za ovaj profil, učenik će steći:


znanja

veštine

radne kompetencije

• Razvijanje sposobnosti za samostalno profesionalno obavljanje poslova u bankama
• Razvijanje svesti o potrebi za permanentnim usavršavanjem
• Razvijanje pozitivnog stava o sebi i okruženju

• o osnovnim pojmovima iz oblasti ekonomije, prava i administracije
• za rad u bankama
• za primenu savremenih tehnika i tehnologija u obavljanju bankarskih poslova
• o kulturi ponašanja i vođenja poslovne komunikacije

• primena metoda i procedura pri obavljanju bankarskih poslova
• rukovanja gotovim novcem i hartijama od vrednosti
• korišćenje savremenih alata i opreme
• poslovnog komuniciranja
• organizacije posla
• prilagođavanja različitim situacijama

• obavljanja poslova sa gotovinom
• obavljanja dinarskih depozitnih i kreditnih poslova sa pravnim i fizičkim licima
• obavljanja deviznih depozitnih i kreditnih poslova sa pravnim i fizičkim licima
• obavljanja poslova trezora, ostave i sefova i poslova sa hartijama od vrednosti

 

II NASTAVNI PLAN 

Nedeljni i godišnji fond časova obaveznih i izbornih predmeta za obrazovni profil BANKARSKI SLUŽBENIK - ogled 

 

I RAZRED

II RAZRED


III RAZRED

IV RAZRED

UKUPNO

nedeljno

godiš.

nedeljno

godiš.

nedeljno

godiš.

nedeljno

godiš.

nedeljno

godiš.

A: OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI

15

555

13

481

12

432

10

384

50

1852

1a. Srpski jezik i književnost

3

111

3

111

3

108


3

96

12

426

1b. _____ jezik i književnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Strani jezik I

3

111

3

111

3

108

3

96

12

426

3. Strani jezik II

2

74

2

74

2

72

2

64

8

284

4. Fizičko vaspitanje


2

74

2

74

2

72

2

64

8

284

5. Matematika

3

111

3

111

2

72

2

64

10

358

6. Računarstvo i informatika

2

74

 

 

 

 

 

 

2

74

B: OPŠTESTRUČNI PREDMETI

6

222

5

185


 

 

 

 

11

407

1. Ekonomija

3

111

 

 

 

 

 

 

3

111

2. Kancelarijsko poslovanje i računarska tehnika

3

111

3

111

 

 

 

 

6

222

3. Pravo

 

 

2

74

 

 

 

 

2


74

V: STRUČNI PREDMETI

5

185

8

296

14

534

20

508

47

1523

1. Knjigovodstvo

3

111

 

 

 

 

 

 

3

111

2. Bankarsko poslovanje

2

74

4

148

4

144

3

96


13

462

3. Bankarska obuka

 

 

4

148

8

318

8

316

26

782

4. Finansije i računovodstvo

 

 

 

 

2

72

 

 

2

72

5. Marketing u bankarstvu

 

 

 

 

 

 

3

96

3

96

G: IZBORNI PREDMETI

3


111

3

111

3

108

3

96

12

426

1. Građansko vaspitanje/Verska nastava

1

37

1

37

1

36

1

32

4

142

2. Izborne grupe predmeta

2

74

2

74

2

72

2

64

8

284

Ukupno: A + B+V+G

29

 


29

 

29

 

29

 

 

4208

Broj časova po predmetima dat je na nedeljnom nivou kao zbir časova teorije i vežbi, a prema programu predmeta.

Blok nastava se prikazuje u ukupnom zbiru na godišnjem nivou za odgovarajući predmet u okviru koga se realizuje, a prema programu predmeta.

Fond časova izbornih predmeta po razredima

 


G: IZBORNI PREDMETI

I

II

III

IV

Izborni predmet predviđen Zakonom

1. Građansko vaspitanje / Verska nastava

1

1

1

1

Izborni predmeti predviđeni Programom ogleda

2

2

2

2

Grupa izbornih predmeta A


Istorija

1

 

 

 

Zdravstveno vaspitanje / Ekologija

1

 

 

 

Geografija

 

1

 

 

Sociologija

 

1

 

 

Osnovi ekonomije

 

 

1

 

Opšta matematika

 

 

1

1

Poslovna ekonomija

 

 

 

1

Grupa izbornih predmeta B

Muzička umetnost

1

 

 

 

Zdravstveno vaspitanje / Ekologija

1

 

 

 

Likovna umetnost


 

1

 

 

Psihologija

 

1

 

 

Statistika

 

 

1

 

Marketing

 

 

1

 

Preduzetništvo

 

 

 

2

Izborna nastava sastoji se svake školske godine iz tri časa i to:

- 1 čas nedeljno tokom školske godine izbornog predmeta predviđenog Zakonom: Građansko vaspitanje ili Verska nastava;

- ukupno 2 časa nedeljno dva izborna predmeta predviđena Programom ogleda iz grupe A ili B - svaki po 1 čas nedeljno tokom školske godine (sa mogućnošću realizacije u bloku, ili sa 2 časa nedeljno u toku jednog polugodišta).

Lista izbornih predmeta nije konačna i može se dopuniti na predlog škole koja sprovodi ogled, programom koji je prethodno odobrilo Ministarstva prosvete.

Izborna nastava ostvaruje se iz onih predmeta za koji se izjasni najmanje 30% učenika oglednog odeljenja. U toku školovanja učenik može u zavisnosti od svojih interesovanja i planova za buduće obrazovanje, da bira predmete određene grupe:

- Grupa izbornih predmeta namenjena učenicima koji žele da nastave školovanje (A) koja je strukturirana prema postojećim zahtevima prijemnih ispita na fakultetima i visokoškolskim ustanovama;

- Grupa izbornih predmeta namenjena učenicima koji žele da se zaposle po završetku školovanja (B) koja je strukturirana prema zahtevima ekonomske struke uopšte na ovom nivou obrazovanja i omogućava sticanje dodatnih znanja i veština neophodnih za rad i van bankarskog sektora.

Za svaku godinu učenja propisani su izborni predmeti, što se vidi iz prethodne tabele.

U prvom razredu učenik bira grupu izbornih predmeta tj. dva predmeta od kojih je jedan propisan samom grupom (Istorija - za grupu A ili Muzička umetnost - za grupu B ) a drugi predmet bira između Zdravstvenog vaspitanja i Ekologije.

U drugom razredu učenik može da promeni grupu izbornih predmeta.

Učenik koji je izabrao grupu predmeta B u trećem razredu ne može da je promeni u četvrtom zbog razvojne prirode predmeta Opšta matematika. Sa druge strane učenik koji je izabrao grupu predmeta A u trećem razredu može da je promeni u četvrtom izborom Preduzetništva kao izbornog predmeta.

Ocena izbornih predmeta predviđenih Programom ogleda je numerička i ulazi u prosek ocena na kraju godine.

Ostvarivanje programa ogleda

Predviđen broj učenika u odeljenju je 24.

Nastava iz sledećih predmeta odvija se po grupama kroz vežbe (V), praktičnu nastavu (PN) i nastavu u bloku (B):


razred

predmet /modul

godišnji fond časova

broj učenika u grupi

V

PN

B

I

Računarstvo i informatika

 74

 

 

12

Kancelarijsko poslovanje i računarska tehnika

111

 

 

12

Knjigovodstvo

 74

 

 

12

II

Kancelarijsko poslovanje i računarska tehnika

111

 

 

12

Bankarska obuka

148

 

 

12

III


Bankarska obuka

288

 

30

12

IV

Bankarska obuka

256

 

60

12

 

Ostali obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine

 

 

I RAZRED
časova

II RAZRED
časova

III RAZRED
časova

IV RAZRED
časova

UKUPNO
časova

Čas odeljenskog starešine

do 74

do 74

do 72

do 64

do 284

Dodatni rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120


Dopunski rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120

Pripremni rad *

do 30

do 30

do 30

do 30

do 120

* Ako se ukaže potreba za ovim oblicima rada

Fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada tokom školske godine po razredima

 

 

I

II

III

IV

Ekskurzija

do 3 dana

do 3 dana

do 4 dana

do 5 dana

Jezik drugog naroda ili nacionalne manjine sa elementima nacionalne kulture

2 časa nedeljno

Drugi strani jezik


2 časa nedeljno

Drugi predmeti *

1-2 časa nedeljno

Stvaralačke i slobodne aktivnosti učenika (hor, sekcije i drugo)

30-60 časova godišnje

Društvene aktivnosti - učenički parlament, učeničke zadruge

15-30 časova godišnje

Kulturna i javna delatnost škole

2 radna dana

* Pored navedenih predmeta škola može da organizuje, u skladu sa opredeljenjima učenika, fakultativnu nastavu iz predmeta koji su utvrđeni nastavnim planom drugih obrazovnih profila istog ili drugog područja rada, kao i u nastavnim planovima gimnazije, ili po programima koji su prethodno doneti

Ostvarivanje školskog programa po nedeljama

 


razred

razredno-
časovna
nastava

mentorski rad
(nastava u bloku)

obavezne
vannastavne
aktivnosti

ostalo
(matura)

ukupno
radnih
nedelja

I

37

 

2


 

39

II

37

 

2

 

39

III

36

1

2

 

39

IV

32

2

2

3

39
Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


The database is protected by copyright ©hestories.info 2019
send message

    Main page